06-17

 • 07:00
  Ирэх долоо хоногт манай дэлгэцнээ
 • 07:05
  "Сүнстэй тулалдагч" ОАК төгсгөлийн 15, 16-р анги
 • 09:30
  "Са Им Даны гэрэлт түүх" 2-р анги
 • 10:45
  Хөгжмийн завсарлага
 • 11:00
  "Миний гэр бүлийн аз жаргал" ОАК 9, 10-р анги
 • 12:45
  "Анхны хайр" ОАК 7, 8-р анги
 • 15:05
  "Шүүхийн шулам" ОАК 15, 16-р анги
 • 17:30
  "Са Им Даны гэрэлт түүх" 3-р анги
 • 19:00
  "Миний гэр бүлийн аз жаргал" ОАК 11-р анги
 • 20:10
  "Хоёр ертөнц" ОАК 3-р анги
 • 21:40
  "Анхны хайр" ОАК 9-р анги
 • 23:00
  "Миний гэр бүлийн аз жаргал" ОАК 11-р анги
 • 23:55
  "Хоёр ертөнц" ОАК 3-р анги
 • 01:00
  "Са Им Даны гэрэлт түүх" 3-р анги

06-18

 • 07:00
  Энэ долоо хоногт манай дэлгэцнээ
 • 07:05
  "Гайхалтай аяллууд" нэвтрүүлэг
 • 07:45
  Хөгжмийн завсарлага
 • 08:00
  Солонгос хэлний алсын зайн сургалт № 15
 • 09:05
  "Са Им Даны гэрэлт түүх" 3-р анги
 • 10:20
  Тоглолтын цаг
 • 11:00
  "Миний гэр бүлийн аз жаргал" ОАК 11-р анги
 • 12:00
  "Хоёр ертөнц" ОАК 3-р анги
 • 13:15
  Тоглолтын цаг
 • 14:00
  "Анхны хайр" ОАК 9-р анги
 • 15:15
  Бизнесийн хятад хэлний дунд шатны хичээл № 17, 18
 • 16:10
  "Cook club" нэвтрүүлэг
 • 17:00
  Тоглолтын цаг
 • 17:30
  "Са Им Даны гэрэлт түүх" 4-р анги
 • 19:00
  "Миний гэр бүлийн аз жаргал" ОАК 12-р анги
 • 20:10
  "Хоёр ертөнц" ОАК 4-р анги
 • 21:40
  "Анхны хайр" ОАК 10-р анги
 • 23:00
  "Миний гэр бүлийн аз жаргал" ОАК 12-р анги
 • 23:55
  "Хоёр ертөнц" ОАК 4-р анги
 • 01:10
  "Са Им Даны гэрэлт түүх" 4-р анги

06-19

 • 07:00
  Энэ долоо хоногт манай дэлгэцнээ
 • 07:05
  "Гайхалтай аяллууд" нэвтрүүлэг
 • 07:45
  Хөгжмийн завсарлага
 • 08:00
  Бизнесийн хятад хэлний дунд шатны хичээл № 19, 20
 • 08:55
  Хөгжмийн завсарлага
 • 09:00
  "Са Им Даны гэрэлт түүх" 4-р анги
 • 10:15
  Тоглолтын цаг
 • 11:00
  "Миний гэр бүлийн аз жаргал" ОАК 12-р анги
 • 12:00
  "Хоёр ертөнц" ОАК 4-р анги
 • 13:15
  Тоглолтын цаг
 • 14:00
  "Анхны хайр" ОАК 10-р анги
 • 15:15
  Солонгос хэлний алсын зайн сургалт № 16
 • 16:20
  "Cook club" нэвтрүүлэг
 • 17:10
  Хөгжмийн завсарлага
 • 17:30
  "Са Им Даны гэрэлт түүх" 5-р анги
 • 19:00
  "Миний гэр бүлийн аз жаргал" ОАК 13-р анги
 • 20:10
  "Хоёр ертөнц" ОАК 5-р анги
 • 21:40
  "Анхны хайр" ОАК 11-р анги
 • 23:00
  "Миний гэр бүлийн аз жаргал" ОАК 13-р анги
 • 23:55
  "Хоёр ертөнц" ОАК 5-р анги
 • 01:10
  "Са Им Даны гэрэлт түүх" 5-р анги

06-20

 • 07:00
  Энэ долоо хоногт манай дэлгэцнээ
 • 07:05
  "Гайхалтай аяллууд" нэвтрүүлэг
 • 07:45
  Хөгжмийн завсарлага
 • 08:00
  Солонгос хэлний алсын зайн сургалт № 17
 • 09:05
  "Са Им Даны гэрэлт түүх" 5-р анги
 • 10:15
  Тоглолтын цаг
 • 11:00
  "Миний гэр бүлийн аз жаргал" ОАК 13-р анги
 • 12:00
  "Хоёр ертөнц" ОАК 5-р анги
 • 13:15
  Тоглолтын цаг
 • 14:00
  "Анхны хайр" ОАК 11-р анги
 • 15:15
  Бизнесийн хятад хэлний дунд шатны хичээл № 19, 20
 • 16:10
  "Cook club" нэвтрүүлэг
 • 17:00
  Тоглолтын цаг
 • 17:30
  "Са Им Даны гэрэлт түүх" 6-р анги
 • 19:00
  "Миний гэр бүлийн аз жаргал" ОАК 14-р анги
 • 20:10
  "Хоёр ертөнц" ОАК 6-р анги
 • 21:40
  "Анхны хайр" ОАК 12-р анги
 • 23:00
  "Миний гэр бүлийн аз жаргал" ОАК 14-р анги
 • 23:55
  "Хоёр ертөнц" ОАК 6-р анги
 • 01:10
  "Са Им Даны гэрэлт түүх" 6-р анги

06-21

 • 07:00
  Энэ долоо хоногт манай дэлгэцнээ
 • 07:05
  "Гайхалтай аяллууд" нэвтрүүлэг
 • 07:45
  Хөгжмийн завсарлага
 • 08:00
  Хэрэглээний Хятад хэлний хичээл № 21, 22
 • 08:40
  Хөгжмийн завсарлага
 • 09:00
  "Са Им Даны гэрэлт түүх" 6-р анги
 • 10:10
  Тоглолтын цаг
 • 11:00
  "Миний гэр бүлийн аз жаргал" ОАК 14-р анги
 • 12:00
  "Хоёр ертөнц" ОАК 6-р анги
 • 13:10
  Тоглолтын цаг
 • 14:00
  "Анхны хайр" ОАК 12-р анги
 • 15:20
  Солонгос хэлний алсын зайн сургалт № 19
 • 16:25
  "Cook club" нэвтрүүлэг
 • 17:15
  Хөгжмийн завсарлага
 • 17:30
  "Са Им Даны гэрэлт түүх" 7-р анги
 • 19:00
  "Миний гэр бүлийн аз жаргал" ОАК 15-р анги
 • 20:10
  "Хоёр ертөнц" ОАК 7-р анги
 • 21:40
  "Анхны хайр" ОАК 13-р анги
 • 23:00
  "Миний гэр бүлийн аз жаргал" ОАК 15-р анги
 • 23:55
  "Хоёр ертөнц" ОАК 7-р анги
 • 01:10
  "Са Им Даны гэрэлт түүх" 7-р анги

06-22

 • 07:00
  Энэ долоо хоногт манай дэлгэцнээ
 • 07:05
  "Гайхалтай аяллууд" нэвтрүүлэг
 • 07:45
  Хөгжмийн завсарлага
 • 08:00
  Солонгос хэлний алсын зайн сургалт № 20
 • 09:00
  "Са Им Даны гэрэлт түүх" 7-р анги
 • 10:10
  Тоглолтын цаг
 • 11:00
  "Миний гэр бүлийн аз жаргал" ОАК 15-р анги
 • 12:00
  "Хоёр ертөнц" ОАК 7-р анги
 • 13:15
  Тоглолтын цаг
 • 14:00
  "Анхны хайр" ОАК 13-р анги
 • 15:15
  Хэрэглээний Хятад хэлний хичээл № 23, 24
 • 16:20
  "Cook club" нэвтрүүлэг
 • 17:10
  Хөгжмийн завсарлага
 • 17:30
  "Са Им Даны гэрэлт түүх" 8-р анги
 • 19:00
  "Миний гэр бүлийн аз жаргал" ОАК 16-р анги
 • 20:10
  "Хоёр ертөнц" ОАК 8-р анги
 • 21:40
  "Анхны хайр" ОАК 14-р анги
 • 23:00
  "Миний гэр бүлийн аз жаргал" ОАК 16-р анги
 • 23:55
  "Хоёр ертөнц" ОАК 8-р анги
 • 01:10
  "Са Им Даны гэрэлт түүх" 8-р анги

06-23

 • 07:00
  Ирэх долоо хоногт манай дэлгэцнээ
 • 07:05
  "Са Им Даны гэрэлт түүх" 6, 7-р анги
 • 09:30
  "Миний гэр бүлийн аз жаргал" ОАК 12-14-р анги
 • 12:00
  "Анхны хайр" ОАК 12, 13-р анги
 • 14:15
  "Хоёр ертөнц" ОАК 6, 7-р анги
 • 16:45
  Тоглолтын цаг
 • 17:30
  "Са Им Даны гэрэлт түүх" 9-р анги
 • 19:00
  "Миний гэр бүлийн аз жаргал" ОАК 17-р анги
 • 20:10
  "Хоёр ертөнц" ОАК 9-р анги
 • 21:40
  "Анхны хайр" ОАК 15-р анги
 • 23:00
  "Миний гэр бүлийн аз жаргал" ОАК 17-р анги
 • 23:55
  "Хоёр ертөнц" ОАК 9-р анги
 • 01:00
  "Са Им Даны гэрэлт түүх" 9-р анги

06-24

 • 07:00
  Ирэх долоо хоногт манай дэлгэцнээ
 • 07:05
  "Са Им Даны гэрэлт түүх" 8, 9-р анги
 • 09:30
  "Миний гэр бүлийн аз жаргал" ОАК 15-17-р анги
 • 12:00
  "Анхны хайр" ОАК 14, 15-р анги
 • 01:00
  "Са Им Даны гэрэлт түүх" 10-р анги
 • 02:15
  "Хоёр ертөнц" ОАК 8, 9-р анги
 • 16:45
  Тоглолтын цаг
 • 17:30
  "Са Им Даны гэрэлт түүх" 10-р анги
 • 19:00
  "Миний гэр бүлийн аз жаргал" ОАК 18-р анги
 • 20:10
  "Хоёр ертөнц" ОАК 10-р анги
 • 21:40
  "Анхны хайр" ОАК 16-р анги
 • 23:00
  "Миний гэр бүлийн аз жаргал" ОАК 18-р анги
 • 23:55
  "Хоёр ертөнц" ОАК 10-р анги

Олон Саналтай

VI/1801:00

NTV

Хөлбөмбөгийн ДАШТ G хэсэг “Тунис – Англи” тоглолтын өмнө /шууд/

VI/1821:00

SPS Хөлбөмбөг

ХӨЛБӨМБӨГИЙН ДАШТ-2018 ХӨТӨЧ НЭВТРҮҮЛЭГ №2

VI/1815:00

МҮОНТ

Тоглолтын өмнө: Бразил- Швейцарь /давталт/