10-21

 • 07:00
  Энэдолоохоногтманайдэлгэцнээ
 • 07:05
  "Ихрүүд" ОАК 49, 50-р анги
 • 08:20
  "Солонгосхэлнийалсынзайнсургалт" № 1
 • 09:20
  Тоглолтынцаг
 • 10:00
  "Утсанхүүхэлдэй" ОАК 89, 90-р анги
 • 11:10
  "Японхэлнийалсынзайнсургалт" № 18
 • 12:00
  "Хичээлийндараауулзья" ОАК төгсгөлийн 11-р анги
 • 13:05
  "Хуанжугэг" ОАК 2 бүлгийн 5, 6-р анги
 • 14:50
  Хөгжмийнзавсарлага
 • 15:00
  "Ээж" ОАК төгсгөлийн 23, 24-р анги
 • 17:15
  Хөгжмийнзавсарлага
 • 17:30
  "Ихрүүд" ОАК 51, 52-р анги
 • 19:00
  "Утсанхүүхэлдэй" ОАК 91, 92-р анги
 • 20:30
  "Ахмаддадлагажигч" ОАК 1-р анги
 • 21:50
  "Хуанжугэг" ОАК 2 бүлгийн 7, 8-р анги
 • 23:40
  "Утсанхүүхэлдэй" ОАК 91, 92-р анги
 • 00:50
  "Ахмаддадлагажигч" ОАК 1-р анги

10-22

 • 07:00
  Энэдолоохоногтманайдэлгэцнээ
 • 07:05
  "Ихрүүд" ОАК 51, 52-р анги
 • 08:20
  "Солонгосхэлнийалсынзайнсургалт" № 2
 • 09:20
  Тоглолтынцаг
 • 10:00
  "Утсанхүүхэлдэй" ОАК 91, 92-р анги
 • 11:10
  "Японхэлнийалсынзайнсургалт" № 19
 • 12:00
  "Ахмаддадлагажигч" ОАК 1-р анги
 • 13:05
  "Хуанжугэг" ОАК 2 бүлгийн 7, 8-р анги
 • 14:50
  Хөгжмийнзавсарлага
 • 15:00
  "Тэрбумтныхүү" ОАК 1,2-р анги
 • 17:15
  Хөгжмийнзавсарлага
 • 17:30
  "Ихрүүд" ОАК 53, 54-р анги
 • 19:00
  "Утсанхүүхэлдэй" ОАК 93, 94-р анги
 • 20:30
  "Ахмаддадлагажигч" ОАК 2-р анги
 • 21:50
  "Хуанжугэг" ОАК 2 бүлгийн 9, 10-р анги
 • 23:40
  "Утсанхүүхэлдэй" ОАК 93, 94-р анги
 • 00:50
  "Ахмаддадлагажигч" ОАК 2-р анги

10-23

 • 07:00
  Энэдолоохоногтманайдэлгэцнээ
 • 07:05
  "Ихрүүд" ОАК 53, 54-р анги
 • 08:20
  "Солонгосхэлнийалсынзайнсургалт" № 3
 • 09:20
  Тоглолтынцаг
 • 10:00
  "Утсанхүүхэлдэй" ОАК 93, 94-р анги
 • 11:10
  "Японхэлнийалсынзайнсургалт" № 20
 • 12:00
  "Ахмаддадлагажигч" ОАК 2-р анги
 • 13:05
  "Хуанжугэг" ОАК 2 бүлгийн 9, 10-р анги
 • 14:50
  Хөгжмийнзавсарлага
 • 15:00
  "Тэрбумтныхүү" ОАК 3, 4-р анги
 • 17:15
  Хөгжмийнзавсарлага
 • 17:30
  "Ихрүүд" ОАК 55, 56-р анги
 • 19:00
  "Утсанхүүхэлдэй" ОАК 95, 96-р анги
 • 20:30
  "Ахмаддадлагажигч" ОАК 3-р анги
 • 21:50
  "Хуанжугэг" ОАК 2 бүлгийн 11, 12-р анги
 • 23:40
  "Утсанхүүхэлдэй" ОАК 95, 96-р анги
 • 00:50
  "Ахмаддадлагажигч" ОАК 3-р анги

10-24

 • 07:00
  Ирэхдолоохоногтманайдэлгэцнээ
 • 07:05
  "Ихрүүд" ОАК 53-55-р анги
 • 08:45
  "Хичээлийндараауулзья" ОАК 6-8-р анги
 • 11:40
  "Утсанхүүхэлдэй" ОАК 91-94-р анги
 • 14:00
  "Ахмаддадлагажигч" ОАК 1, 2-р анги
 • 16:15
  "Хуанжугэг" ОАК 2 бүлгийн 11, 12-р анги
 • 17:45
  "Ихрүүд" ОАК 57, 58-р анги
 • 19:00
  "Утсанхүүхэлдэй" ОАК 97, 98-р анги
 • 20:30
  "Ахмаддадлагажигч" ОАК 4-р анги
 • 21:40
  "Хуанжугэг" ОАК 2 бүлгийн 13, 14-р анги
 • 23:30
  "Утсанхүүхэлдэй" ОАК 97, 98-р анги
 • 00:40
  "Ахмаддадлагажигч" ОАК 4-р анги

10-25

 • 07:00
  Ирэхдолоохоногтманайдэлгэцнээ
 • 07:05
  "Ихрүүд" ОАК 56-58-р анги
 • 08:45
  "Хичээлийндараауулзья" ОАК 9-11-р анги
 • 11:40
  "Утсанхүүхэлдэй" ОАК 95-98-р анги
 • 14:00
  "Ахмаддадлагажигч" ОАК 3, 4-р анги
 • 16:15
  "Хуанжугэг" ОАК 2 бүлгийн 13, 14-р анги
 • 17:45
  "Ихрүүд" ОАК 59, 60-р анги
 • 19:00
  "Утсанхүүхэлдэй" ОАК 99, 100-р анги
 • 20:25
  "Running man" шоунэвтрүүлэг
 • 22:00
  "Хуанжугэг" ОАК 2 бүлгийн 15, 16-р анги
 • 23:40
  "Утсанхүүхэлдэй" ОАК 99, 100-р анги

Олон Саналтай

X/2215:00

AsianBox

"Тэрбумтныхүү" ОАК 1,2-р анги

X/2222:00

Боловсрол ТВ

"Гэрлэн дохио" ОАК 19-р анги

X/2219:00

AsianBox

"Утсанхүүхэлдэй" ОАК 93, 94-р анги