06-27

 • 07:00
  ийглийн мэдээ
 • 07:40
  танин мэдэхүйн цуврал баримтат нэвтрүүлэг
 • 09:00
  ийглийн мэдээ
 • 09:30
  гадаад мэдээ
 • 10:00
  ийглийн мэдээ
 • 10:30
  cnn агентлаг үзүүлж байна
 • 11:00
  ийглийн мэдээ
 • 11:30
  "cross talk"-хэлэлцүүлэг
 • 12:00
  зочны цаг
 • 12:30
  cnn агентлаг үзүүлж байна
 • 13:00
  ийглийн мэдээ
 • 13:30
  гадаад мэдээ
 • 14:00
  ийглийн мэдээ
 • 14:30
  "cross talk"-хэлэлцүүлэг
 • 15:00
  ийглийн мэдээ
 • 15:30
  гадаад мэдээ
 • 16:00
  зочны цаг
 • 16:30
  cnn агентлаг үзүүлж байна
 • 17:00
  ийглийн мэдээ
 • 17:30
  гадаад мэдээ
 • 18:00
  ийглийн мэдээ
 • 18:30
  cnn агентлаг үзүүлж байна
 • 19:00
  ийглийн мэдээ
 • 19:50
  cnn агентлаг үзүүлж байна
 • 20:00
  зочны цаг
 • 20:30
  гадаад мэдээ
 • 21:00
  ийглийн мэдээ
 • 21:50
  танин мэдэхүйн цуврал баримтат нэвтрүүлэг
 • 23:00
  ийглийн мэдээ
 • 23:50
  cnn агентлаг үзүүлж байна
 • 00:00
  танин мэдэхүйн цуврал баримтат нэвтрүүлэг
 • 01:00
  ийглийн мэдээ
 • 01:30
  cnn агентлаг үзүүлж байна
 • 02:00
  эфир завсарлана

06-28

 • 07:00
  ийглийн мэдээ
 • 07:40
  cnn агентлаг үзүүлж байна
 • 08:00
  танин мэдэхүйн цуврал баримтат нэвтрүүлэг
 • 09:00
  ийглийн мэдээ
 • 09:30
  гадаад мэдээ
 • 10:00
  ийглийн мэдээ
 • 10:30
  cnn агентлаг үзүүлж байна
 • 11:00
  ийглийн мэдээ
 • 11:30
  "cross talk"-хэлэлцүүлэг
 • 12:00
  зочны цаг
 • 12:30
  cnn агентлаг үзүүлж байна
 • 13:00
  ийглийн мэдээ
 • 13:30
  гадаад мэдээ
 • 14:00
  ийглийн мэдээ
 • 14:30
  cnn агентлаг үзүүлж байна
 • 15:00
  ийглийн мэдээ
 • 15:30
  гадаад мэдээ
 • 16:00
  зочны цаг
 • 16:30
  cnn агентлаг үзүүлж байна
 • 17:00
  ийглийн мэдээ
 • 17:30
  гадаад мэдээ
 • 18:00
  ийглийн мэдээ
 • 18:30
  cnn агентлаг үзүүлж байна
 • 19:00
  ийглийн мэдээ
 • 20:00
  зочны цаг
 • 20:30
  гадаад мэдээ
 • 21:00
  ийглийн мэдээ
 • 22:00
  танин мэдэхүйн цуврал баримтат нэвтрүүлэг
 • 23:00
  ийглийн мэдээ
 • 23:50
  cnn агентлаг үзүүлж байна
 • 00:00
  танин мэдэхүйн цуврал баримтат нэвтрүүлэг
 • 01:00
  ийглийн мэдээ
 • 01:40
  cnn агентлаг үзүүлж байна
 • 02:00
  эфир завсарлана

06-29

 • 07:00
  ийглийн мэдээ
 • 07:30
  гадаад мэдээ
 • 08:00
  танин мэдэхүйн цуврал баримтат нэвтрүүлэг
 • 09:00
  ийглийн мэдээ
 • 09:30
  гадаад мэдээ
 • 10:00
  ийглийн мэдээ
 • 10:30
  танин мэдэхүйн цуврал баримтат нэвтрүүлэг
 • 11:00
  ийглийн мэдээ
 • 11:30
  cnn агентлаг үзүүлж байна
 • 12:00
  зочны цаг
 • 12:30
  танин мэдэхүйн цуврал баримтат нэвтрүүлэг
 • 13:00
  ийглийн мэдээ
 • 13:30
  гадаад мэдээ
 • 14:00
  ийглийн мэдээ
 • 14:30
  cnn агентлаг үзүүлж байна
 • 15:00
  ийглийн мэдээ
 • 15:30
  гадаад мэдээ
 • 16:00
  зочны цаг
 • 16:30
  cnn агентлаг үзүүлж байна
 • 17:00
  ийглийн мэдээ
 • 17:30
  гадаад мэдээ
 • 18:00
  ийглийн мэдээ
 • 18:30
  cnn агентлаг үзүүлж байна
 • 19:00
  ийглийн мэдээ
 • 19:40
  cnn агентлаг үзүүлж байна
 • 20:00
  " сэргийлэгч " нэвтрүүлэг
 • 20:30
  гадаад мэдээ
 • 21:00
  ийглийн мэдээ
 • 22:00
  танин мэдэхүйн цуврал баримтат нэвтрүүлэг
 • 23:00
  ийглийн мэдээ
 • 23:40
  cnn агентлаг үзүүлж байна
 • 00:00
  танин мэдэхүйн цуврал баримтат нэвтрүүлэг
 • 01:00
  ийглийн мэдээ
 • 01:40
  cnn агентлаг үзүүлж байна
 • 02:00
  эфир завсарлана

06-30

 • 07:00
  ийглийн мэдээ
 • 07:50
  cnn агентлаг үзүүлж байна
 • 08:00
  танин мэдэхүйн цуврал баримтат нэвтрүүлэг
 • 09:00
  ийглийн мэдээ
 • 09:30
  cnn агентлаг үзүүлж байна
 • 10:00
  ийглийн мэдээ
 • 10:30
  танин мэдэхүйн цуврал баримтат нэвтрүүлэг
 • 11:00
  ийглийн мэдээ
 • 11:30
  үл хөдлөх хөрөнгийн нэвтрүүлэг
 • 11:40
  cnn агентлаг үзүүлж байна
 • 12:00
  зочны цаг
 • 12:30
  танин мэдэхүйн цуврал баримтат нэвтрүүлэг
 • 13:00
  ийглийн мэдээ
 • 13:30
  гадаад мэдээ
 • 14:00
  ийглийн мэдээ
 • 14:30
  үл хөдлөх хөрөнгийн нэвтрүүлэг
 • 14:50
  cnn агентлаг үзүүлж байна
 • 15:00
  ийглийн мэдээ
 • 15:30
  гадаад мэдээ
 • 16:00
  зочны цаг
 • 16:30
  танин мэдэхүйн цуврал баримтат нэвтрүүлэг
 • 17:00
  ийглийн мэдээ
 • 17:30
  гадаад мэдээ
 • 18:00
  ийглийн мэдээ
 • 18:30
  үл хөдлөх хөрөнгийн нэвтрүүлэг
 • 18:40
  cnn агентлаг үзүүлж байна
 • 19:00
  ийглийн мэдээ
 • 19:50
  үл хөдлөх хөрөнгийн нэвтрүүлэг
 • 20:00
  бадарчийн жаргалмаа
 • 20:30
  cnn агентлаг үзүүлж байна
 • 21:00
  ийглийн мэдээ
 • 22:00
  танин мэдэхүйн цуврал баримтат нэвтрүүлэг
 • 23:00
  ийглийн мэдээ
 • 23:50
  cnn агентлаг үзүүлж байна
 • 00:00
  бадарчийн жаргалмаа
 • 00:30
  cnn агентлаг үзүүлж байна
 • 01:00
  ийглийн мэдээ
 • 01:40
  cnn агентлаг үзүүлж байна
 • 02:00
  эфир завсарлана

07-01

 • 08:00
  танин мэдэхүйн цуврал баримтат нэвтрүүлэг
 • 10:00
  ийглийн мэдээ
 • 11:00
  танин мэдэхүйн цуврал баримтат нэвтрүүлэг
 • 11:30
  үл хөдлөх хөрөнгийн нэвтрүүлэг
 • 12:00
  гол өнцөг
 • 13:00
  ийглийн мэдээ
 • 13:30
  гадаад мэдээ
 • 14:00
  зочны цаг
 • 14:30
  үл хөдлөх хөрөнгийн нэвтрүүлэг
 • 15:00
  гол өнцөг
 • 16:00
  уих-ын цаг
 • 16:30
  эх сурвалж
 • 17:00
  гол өнцөг
 • 18:00
  ийглийн мэдээ
 • 18:30
  үл хөдлөх хөрөнгийн нэвтрүүлэг
 • 19:00
  ийглийн мэдээ
 • 19:30
  үл хөдлөх хөрөнгийн нэвтрүүлэг
 • 20:00
  гол өнцөг
 • 21:00
  ийглийн мэдээ
 • 21:50
  танин мэдэхүйн цуврал баримтат нэвтрүүлэг
 • 23:00
  ийглийн мэдээ
 • 23:30
  танин мэдэхүйн цуврал баримтат нэвтрүүлэг
 • 01:00
  ийглийн мэдээ
 • 01:30
  гадаад мэдээ
 • 02:00
  эфир завсарлана

07-02

 • 08:00
  танин мэдэхүйн цуврал баримтат нэвтрүүлэг
 • 09:00
  ийглийн мэдээг
 • 10:00
  "cross talk"-хэлэлцүүлэг
 • 11:00
  гол өнцөг
 • 12:00
  "cross talk"-хэлэлцүүлэг
 • 12:30
  cnn агентлаг үзүүлж байна
 • 13:00
  ийглийн мэдээ
 • 13:30
  "cross talk"-хэлэлцүүлэг
 • 14:00
  эх сурвалж
 • 14:30
  танин мэдэхүйн цуврал баримтат нэвтрүүлэг
 • 15:00
  гол өнцөг
 • 16:00
  зочны цаг
 • 16:30
  танин мэдэхүйн цуврал баримтат нэвтрүүлэг
 • 17:00
  гол өнцөг
 • 18:00
  "cross talk"-хэлэлцүүлэг
 • 18:30
  танин мэдэхүйн цуврал баримтат нэвтрүүлэг
 • 19:00
  юу болов? тойм хөтөлбөр
 • 20:00
  танин мэдэхүйн цуврал баримтат нэвтрүүлэг
 • 20:30
  "cross talk"-хэлэлцүүлэг
 • 21:00
  юу болов? тойм хөтөлбөр
 • 22:50
  танин мэдэхүйн цуврал баримтат нэвтрүүлэг
 • 23:00
  юу болов? тойм хөтөлбөр
 • 00:00
  эфир завсарлана

Олон Саналтай

VI/2812:05

AsianBox

"Хэлтсийн дарга Ким" ОАК төгсгөлийн 20-р анги

VI/2813:40

TV9

“Дуулиан” олон ангит УСК ,106-р анги /давталт/

VI/2812:10

TV9

“Дуулиан” олон ангит УСК ,105-р анги /давталт/