10-20

 • 07:00
  ийглийн мэдээ
 • 07:30
  cnn агентлаг үзүүлж байна
 • 08:00
  танин мэдэхүйн цуврал баримтат нэвтрүүлэг
 • 09:00
  ийглийн мэдээ
 • 09:30
  "cross talk"-хэлэлцүүлэг
 • 10:00
  ийглийн мэдээ
 • 10:30
  гадаад мэдээ
 • 11:00
  ийглийн мэдээ
 • 11:30
  үл хөдлөх хөрөнгийн нэвтрүүлэг
 • 12:00
  cnn агентлаг үзүүлж байна
 • 13:00
  ийглийн мэдээ
 • 17:30
  танин мэдэхүйн цуврал баримтат нэвтрүүлэг
 • 18:30
  үл хөдлөх хөрөнгийн нэвтрүүлэг
 • 18:40
  cnn агентлаг үзүүлж байна
 • 19:00
  ийглийн мэдээ
 • 20:00
  бадарчийн жаргалмаа
 • 20:30
  үл хөдлөх хөрөнгийн нэвтрүүлэг
 • 20:40
  cnn агентлаг үзүүлж байна
 • 21:00
  ийглийн мэдээ
 • 22:00
  хэлэлцүүлэг
 • 23:00
  ийглийн мэдээ
 • 00:00
  эфир завсарлана

10-21

 • 08:00
  танин мэдэхүйн цуврал баримтат нэвтрүүлэг
 • 09:00
  ийглийн мэдээ
 • 09:30
  "cross talk"-хэлэлцүүлэг
 • 10:00
  cnn агентлаг үзүүлж байна
 • 11:00
  ийглийн мэдээ
 • 11:30
  үл хөдлөх хөрөнгийн нэвтрүүлэг
 • 12:00
  cnn агентлаг үзүүлж байна
 • 13:00
  ийглийн мэдээ
 • 13:30
  "cross talk"-хэлэлцүүлэг
 • 14:00
  cnn онцолж байна нэвтрүүлэг
 • 14:30
  үл хөдлөх хөрөнгийн нэвтрүүлэг
 • 15:00
  ийглийн мэдээ
 • 15:30
  гадаад мэдээ
 • 16:00
  уих-ын цаг
 • 16:30
  эх сурвалж
 • 17:00
  ийглийн мэдээ
 • 17:30
  гадаад мэдээ
 • 18:00
  cnn онцолж байна нэвтрүүлэг
 • 18:30
  үл хөдлөх хөрөнгийн нэвтрүүлэг
 • 19:00
  ийглийн мэдээ
 • 19:30
  гадаад мэдээ
 • 20:00
  эх сурвалж
 • 20:30
  үл хөдлөх хөрөнгийн нэвтрүүлэг
 • 21:00
  ийглийн мэдээ
 • 21:30
  гадаад мэдээ
 • 22:00
  танин мэдэхүйн цуврал баримтат нэвтрүүлэг
 • 23:00
  ийглийн мэдээ
 • 23:30
  "cross talk"-хэлэлцүүлэг
 • 00:00
  эфир завсарлана

10-22

 • 08:00
  танин мэдэхүйн цуврал баримтат нэвтрүүлэг
 • 09:00
  ийглийн мэдээ
 • 09:30
  cnn онцолж байна нэвтрүүлэг
 • 10:00
  "cross talk"-хэлэлцүүлэг
 • 11:00
  ийглийн мэдээ
 • 11:30
  танин мэдэхүйн цуврал баримтат нэвтрүүлэг
 • 12:00
  "cross talk"-хэлэлцүүлэг
 • 12:30
  cnn агентлаг үзүүлж байна
 • 13:00
  ийглийн мэдээ
 • 13:30
  гадаад мэдээ
 • 14:00
  эх сурвалж
 • 14:30
  танин мэдэхүйн цуврал баримтат нэвтрүүлэг
 • 15:00
  ийглийн мэдээ
 • 15:30
  гадаад мэдээ
 • 16:00
  эх сурвалж
 • 16:30
  танин мэдэхүйн цуврал баримтат нэвтрүүлэг
 • 17:00
  ийглийн мэдээ
 • 17:30
  cnn онцолж байна нэвтрүүлэг
 • 18:00
  танин мэдэхүйн цуврал баримтат нэвтрүүлэг
 • 19:00
  юу болов? тойм хөтөлбөр
 • 19:30
  танин мэдэхүйн цуврал баримтат нэвтрүүлэг
 • 20:30
  cnn онцолж байна нэвтрүүлэг
 • 21:00
  юу болов? тойм хөтөлбөр
 • 21:30
  cnn агентлаг үзүүлж байна
 • 22:00
  танин мэдэхүйн цуврал баримтат нэвтрүүлэг
 • 23:00
  юу болов? тойм хөтөлбөр
 • 00:00
  эфир завсарлана

Олон Саналтай

X/2107:00

SPS Спорт

nba new season

X/2118:00

Монгол ТВ

"Shark Tank" 2-р хэсэг

X/2117:30

Монгол ТВ

"Төрөх өрөөний тоглоом" 3-р хэсэг