06-24

 • 06:00
  "Сонсъё, Суръя, Дагая" /season-2/ 59-р анги
 • 06:30
  "Мөрдөгч хүүхдүүд" /season-1/ 73,74-р хэсэг
 • 07:00
  Өнөө өглөө
 • 10:00
  "Бяцхан оцон шувуу Пороро" хүүхэлдэйн кино /season-2/ 5-8-р анги
 • 10:25
  Цаг агаарын хөтөлбөр
 • 10:30
  "Нүд гялбам" СОАК 9-р анги
 • 11:40
  "Пэппа торой" хүүхэлдэйн кино /season-2/ 13-15-р анги
 • 12:00
  Хөтөч мэдээллийн хөтөлбөр
 • 12:30
  "Бүтэлгүй Севкат" ТОАК 78-р анги
 • 13:25
  Цаг агаарын хөтөлбөр
 • 13:30
  "Ан амьтдын ертөнцөөр" /season-8/ 13-р хэсэг
 • 14:00
  Өнөө өглөө
 • 15:00
  "Хөгшин хүргэн" ХОАК 19-р анги
 • 15:55
  Цаг агаарын хөтөлбөр
 • 16:00
  "Миний дүрсгүй гүнж" СОАК 1-р анги
 • 17:00
  "Тог тог тог" /season-5/ 18-р хэсэг
 • 17:30
  "Мөрдөгч хүүхдүүд" /season-1/ 75,76-р хэсэг
 • 17:55
  Цаг агаарын хөтөлбөр
 • 18:00
  "Бяцхан оцон шувуу Пороро" хүүхэлдэйн кино /season-2/ 9-12-р анги
 • 18:30
  "Ороод гараач" /season-2/ 17-р хэсэг
 • 19:00
  Оргил цаг мэдээллийн хөтөлбөр
 • 20:00
  "Бүтэлгүй Севкат" ТОАК 79-р анги
 • 21:00
  "Зөв тэмцэл" ОАК /season-1/ 5-р анги
 • 22:00
  "Нүд гялбам" СОАК 10-р анги
 • 23:30
  Үдшийн мэдээ
 • 00:00
  "Шивэгчний өчил" /season-2/ 11-р анги
 • 01:00
  "Ороод гараач" /season-2/ 17-р хэсэг
 • 01:30
  "Ан амьтдын ертөнцөөр" /season-8/ 13-р хэсэг
 • 02:00
  Эфир завсарлана

06-25

 • 06:00
  "Сонсъё, Суръя, Дагая" /season-2/ 60-р анги
 • 06:30
  "Мөрдөгч хүүхдүүд" /season-1/ 75,76-р хэсэг
 • 07:00
  Өнөө өглөө
 • 10:00
  "Бяцхан оцон шувуу Пороро" хүүхэлдэйн кино /season-2/ 9-12-р анги
 • 10:25
  Цаг агаарын хөтөлбөр
 • 10:30
  "Нүд гялбам" СОАК 10-р анги
 • 11:40
  "Пэппа торой" хүүхэлдэйн кино /season-2/ 16-18-р анги
 • 12:00
  Хөтөч мэдээллийн хөтөлбөр
 • 12:30
  "Бүтэлгүй Севкат" ТОАК 79-р анги
 • 13:25
  Цаг агаарын хөтөлбөр
 • 13:30
  "Ан амьтдын ертөнцөөр" /season-8/ 14-р хэсэг
 • 14:00
  Өнөө өглөө
 • 15:00
  "Хөгшин хүргэн" ХОАК 20-р анги
 • 15:55
  Цаг агаарын хөтөлбөр
 • 16:00
  "Миний дүрсгүй гүнж" СОАК 2-р анги
 • 17:00
  "Тог тог тог" /season-5/ 19-р хэсэг
 • 17:30
  "Мөрдөгч хүүхдүүд" /season-1/ 77,78-р хэсэг
 • 17:55
  Цаг агаарын хөтөлбөр
 • 18:00
  "Бяцхан оцон шувуу Пороро" хүүхэлдэйн кино /season-2/ 13-16-р анги
 • 18:30
  "Ороод гараач" /season-2/ 18-р хэсэг
 • 19:00
  Оргил цаг мэдээллийн хөтөлбөр
 • 20:00
  "Бүтэлгүй Севкат" ТОАК 80-р анги
 • 21:00
  "Зөв тэмцэл" ОАК /season-1/ 6-р анги
 • 22:00
  "Нүд гялбам" СОАК 11-р анги
 • 23:30
  Үдшийн мэдээ
 • 00:00
  "Шивэгчний өчил" /season-2/ 12-р анги
 • 01:00
  "Ороод гараач" /season-2/ 18-р хэсэг
 • 01:30
  "Ан амьтдын ертөнцөөр" /season-8/ 14-р хэсэг
 • 02:00
  Эфир завсарлана

06-26

 • 06:00
  "Сонсъё, Суръя, Дагая" /season-2/ 61-р анги
 • 06:30
  "Мөрдөгч хүүхдүүд" /season-1/ 77,78-р хэсэг
 • 07:00
  Өнөө өглөө
 • 10:00
  "Бяцхан оцон шувуу Пороро" хүүхэлдэйн кино /season-2/ 13-16-р анги
 • 10:25
  Цаг агаарын хөтөлбөр
 • 10:30
  "Нүд гялбам" СОАК 11-р анги
 • 11:45
  "Пэппа торой" хүүхэлдэйн кино /season-2/ 19-21-р анги
 • 12:00
  Хөтөч мэдээллийн хөтөлбөр
 • 12:30
  "Бүтэлгүй Севкат" ТОАК 80-р анги
 • 13:25
  Цаг агаарын хөтөлбөр
 • 13:30
  Chart news 58-р хэсэг
 • 14:00
  Өнөө өглөө
 • 15:00
  "Хөгшин хүргэн" ХОАК 21-р анги
 • 15:55
  Цаг агаарын хөтөлбөр
 • 16:00
  "Миний дүрсгүй гүнж" СОАК 3-р анги
 • 17:00
  "Тог тог тог" /season-5/ 20-р хэсэг
 • 17:30
  "Мөрдөгч хүүхдүүд" /season-1/ 79,80-р хэсэг
 • 17:55
  Цаг агаарын хөтөлбөр
 • 18:00
  "Бяцхан оцон шувуу Пороро" хүүхэлдэйн кино /season-2/ 17-20-р анги
 • 18:30
  "Ороод гараач" /season-2/ 19-р хэсэг
 • 19:00
  Оргил цаг мэдээллийн хөтөлбөр
 • 20:00
  "Бүтэлгүй Севкат" ТОАК 81-р анги
 • 21:00
  "Зөв тэмцэл" ОАК /season-1/ 7-р анги
 • 22:00
  "Нүд гялбам" СОАК 12-р анги
 • 23:30
  Үдшийн мэдээ
 • 00:00
  "Шивэгчний өчил" /season-2/ 13-р анги
 • 01:00
  "Ороод гараач" /season-2/ 19-р хэсэг
 • 01:30
  Chart news 58-р хэсэг
 • 02:00
  Эфир завсарлана

06-27

 • 06:00
  "Сонсъё, Суръя, Дагая" /season-2/ 62-р анги
 • 06:30
  "Мөрдөгч хүүхдүүд" /season-1/ 79,80-р хэсэг
 • 07:00
  Өнөө өглөө
 • 10:00
  "Бяцхан оцон шувуу Пороро" хүүхэлдэйн кино /season-2/ 17-20-р анги
 • 10:25
  Цаг агаарын хөтөлбөр
 • 10:30
  "Нүд гялбам" СОАК 12-р анги
 • 11:50
  "Пэппа торой" хүүхэлдэйн кино /season-2/ 22,23-р анги
 • 12:00
  Хөтөч мэдээллийн хөтөлбөр
 • 12:30
  "Бүтэлгүй Севкат" ТОАК 81-р анги
 • 13:25
  Цаг агаарын хөтөлбөр
 • 13:30
  "Ан амьтдын ертөнцөөр" /season-8/ 15-р хэсэг
 • 14:00
  Өнөө өглөө
 • 15:00
  "Хөгшин хүргэн" ХОАК 22-р анги
 • 15:55
  Цаг агаарын хөтөлбөр
 • 16:00
  "Миний дүрсгүй гүнж" СОАК 4-р анги
 • 17:00
  "Тог тог тог" /season-5/ 21-р хэсэг
 • 17:30
  "Хүүхдийн ертөнц" хүүхэлдэйн кино 1-р хэсэг
 • 17:55
  Цаг агаарын хөтөлбөр
 • 18:00
  "Бяцхан оцон шувуу Пороро" хүүхэлдэйн кино /season-2/ 21-24-р анги
 • 18:30
  "Ороод гараач" /season-2/ 20-р хэсэг
 • 19:00
  Оргил цаг мэдээллийн хөтөлбөр
 • 20:00
  "Бүтэлгүй Севкат" ТОАК 82-р анги
 • 21:00
  "Зөв тэмцэл" ОАК /season-1/ 8-р анги
 • 22:00
  "Хаан болсон салбадай" СОАК 1-р анги
 • 23:35
  Үдшийн мэдээ
 • 00:00
  "Америкчууд" ОАК /season-5/ 1-р анги
 • 01:00
  "Ороод гараач" /season-2/ 20-р хэсэг
 • 01:30
  "Ан амьтдын ертөнцөөр" /season-8/ 15-р хэсэг
 • 02:00
  Эфир завсарлана

06-28

 • 06:00
  "Сонсъё, Суръя, Дагая" /season-2/ 63-р анги
 • 06:30
  "Тог тог тог" /season-5/ 21-р хэсэг
 • 07:00
  Өнөө өглөө
 • 10:00
  "Бяцхан оцон шувуу Пороро" хүүхэлдэйн кино /season-2/ 21-24-р анги
 • 10:25
  Цаг агаарын хөтөлбөр
 • 10:30
  "Хаан болсон салбадай" СОАК 1-р анги
 • 12:00
  Хөтөч мэдээллийн хөтөлбөр
 • 12:30
  "Бүтэлгүй Севкат" ТОАК 82-р анги
 • 13:25
  Цаг агаарын хөтөлбөр
 • 13:30
  "Ан амьтдын ертөнцөөр" /season-8/ 16-р хэсэг
 • 14:00
  Өнөө өглөө
 • 15:00
  "Хөгшин хүргэн" ХОАК 23-р анги
 • 15:55
  Цаг агаарын хөтөлбөр
 • 16:00
  "Миний дүрсгүй гүнж" СОАК 5-р анги
 • 17:00
  "Тог тог тог" /season-5/ 22-р хэсэг
 • 17:30
  "Хүүхдийн ертөнц" хүүхэлдэйн кино 2-р хэсэг
 • 17:55
  Цаг агаарын хөтөлбөр
 • 18:00
  "Бяцхан оцон шувуу Пороро" хүүхэлдэйн кино /season-2/ 25-28-р анги
 • 18:30
  Chart news 58-р хэсэг
 • 19:00
  Оргил цаг мэдээллийн хөтөлбөр
 • 20:00
  "Бүтэлгүй Севкат" ТОАК 83-р анги
 • 21:00
  "Зөв тэмцэл" ОАК /season-1/ 9-р анги
 • 22:00
  "Хаан болсон салбадай" СОАК 2-р анги
 • 23:35
  Үдшийн мэдээ
 • 00:00
  "Америкчууд" ОАК /season-5/ 2-р анги
 • 01:00
  Chart news 58-р хэсэг
 • 01:30
  "Ан амьтдын ертөнцөөр" /season-8/ 16-р хэсэг
 • 02:00
  Эфир завсарлана

06-29

 • 06:00
  "Сонсъё, Суръя, Дагая" /season-2/ 64,65-р анги
 • 07:00
  "Пэппа торой" хүүхэлдэйн кино /season-2/ 45-52-р анги, /season-1/ 1-16-р анги
 • 09:00
  Өнөө өглөө
 • 12:00
  "Хаан болсон салбадай" СОАК 2-р анги
 • 13:30
  Хүрээлэн амьд ертөнц 12-р хэсэг
 • 14:00
  "Бүтэлгүй Севкат" ТОАК 79,80-р анги
 • 15:55
  Цаг агаарын хөтөлбөр
 • 16:00
  "Ан амьтдын ертөнцөөр" /season-10/ 23-р хэсэг
 • 16:30
  "Такси-1" МУСК
 • 18:25
  Цаг агаарын хөтөлбөр
 • 18:30
  Миний Монголын соёл
 • 19:00
  "Shark Tank-2" 5-р хэсэг
 • 21:00
  "Хаан болсон салбадай" СОАК 3-р анги
 • 22:30
  "Робот цагдаа" УСК
 • 00:30
  "Манан зүсэгч" МУСК
 • 02:00
  Эфир завсарлана

06-30

 • 06:00
  "Сонсъё, Суръя, Дагая" /season-2/ 66,67-р анги
 • 07:00
  "Мөрдөгч хүүхдүүд" /season-1/ 71-80-р хэсэг
 • 09:00
  Өнөө өглөө
 • 12:00
  "Бүтэлгүй Севкат" ТОАК 81-83-р анги
 • 14:25
  Цаг агаарын хөтөлбөр
 • 14:30
  "Ан амьтдын ертөнцөөр" /season-10/ 23-р хэсэг
 • 15:00
  "Бяцхан оцон шувуу Пороро" хүүхэлдэйн кино /season-2/ 49-52-р анги, /season-3/ 1-8-р анги
 • 16:25
  Цаг агаарын хөтөлбөр
 • 16:30
  Хүрээлэн амьд ертөнц 12-р хэсэг
 • 17:00
  "Ороод гараач" /season-2/ 17-20-р хэсэг
 • 18:55
  Цаг агаарын хөтөлбөр
 • 19:00
  "Shark Tank-2" 6-р хэсэг
 • 21:00
  Оргил цаг мэдээллийн хөтөлбөр
 • 22:00
  "Яллагч" МУСК
 • 00:10
  "22-р Жамп гудамж" УСК
 • 02:00
  Эфир завсарлана

Олон Саналтай

VI/2512:50

MovieBox

"Хөрш залуу (The Boy Next Door)" УСК

VI/2522:00

МҮОНТ

MNB шинэ уран бүтээл: “Хамгийн азтай үе” уран сайхны кино 2-р анги

VI/2509:00

МҮОНТ

MNB шинэ уран бүтээл: “Хамгийн азтай үе” Киноны нээлт