06-27

 • 06:00
  "Үлэг гүрвэлийн галт тэрэг" хүүхэлдэйн кино 5-р анги
 • 06:30
  Өнөө өглөө
 • 09:30
  Тог тог тог /season-4/ 50-р хэсэг
 • 10:00
  "Орчин үеийн гэр бүл" ОАК /season-3/ 3-р хэсэг
 • 10:25
  Цаг агаарын хөтөлбөр
 • 10:30
  "Сайн чөтгөр" СОАК 17-р анги
 • 11:55
  Цаг агаарын хөтөлбөр
 • 12:00
  Хөтөч мэдээллийн хөтөлбөр
 • 12:30
  "Үлэг гүрвэлийн галт тэрэг" хүүхэлдэйн кино 5-р анги
 • 13:00
  Тэр хөрөг нэвтрүүлэг
 • 14:00
  "Манай гариг" баримтат кино 7-р хэсэг
 • 14:55
  Цаг агаарын хөтөлбөр
 • 15:00
  Галилео 9-р хэсэг
 • 15:30
  "Манайд амьдардаг залуу" СОАК 4-р анги
 • 16:40
  "Каюу" хүүхэлдэйн кино 20-р анги
 • 17:00
  "Ойн хүү Том" хүүхэлдэйн кино 13-р анги
 • 17:25
  Цаг агаарын хөтөлбөр
 • 17:30
  Спортын шинжлэх ухаан 7-р хэсэг
 • 18:30
  Тог тог тог /season-4/ 51-р хэсэг
 • 19:00
  "Орчин үеийн гэр бүл" ОАК /season-3/ 4-р хэсэг
 • 19:30
  "Ороод гараач" нэвтрүүлэг 1-р хэсэг
 • 20:00
  Оргил цаг мэдээллийн хөтөлбөр
 • 21:00
  "Миний найзууд" СОАК 1-р анги
 • 22:25
  Цаг агаарын хөтөлбөр
 • 22:30
  "Тэрслүү хөвгүүд" ОАК /season-2/ 8-р анги
 • 23:25
  Цаг агаарын хөтөлбөр
 • 23:30
  Үдшийн мэдээ
 • 00:00
  "Декстер" ОАК /season-1/ 4-р анги
 • 01:00
  Тэр хөрөг нэвтрүүлэг
 • 02:00
  Эфир завсарлага

06-28

 • 06:00
  "Үлэг гүрвэлийн галт тэрэг" хүүхэлдэйн кино 6-р анги
 • 06:30
  Өнөө өглөө
 • 09:30
  Тог тог тог /season-4/ 51-р хэсэг
 • 10:00
  "Орчин үеийн гэр бүл" ОАК /season-3/ 4-р хэсэг
 • 10:25
  Цаг агаарын хөтөлбөр
 • 10:30
  "Миний найзууд" СОАК 1-р анги
 • 11:40
  "Нугасны муухай дэгдээхэй" хүүхэлдэйн кино 27-р анги
 • 11:55
  Цаг агаарын хөтөлбөр
 • 12:00
  Хөтөч мэдээллийн хөтөлбөр
 • 12:30
  "Үлэг гүрвэлийн галт тэрэг" хүүхэлдэйн кино 6-р анги
 • 13:00
  Тэр хөрөг нэвтрүүлэг
 • 14:00
  "Нар" баримтат кино
 • 14:55
  Цаг агаарын хөтөлбөр
 • 15:00
  Галилео 10-р хэсэг
 • 15:30
  "Манайд амьдардаг залуу" СОАК 5-р анги
 • 16:40
  "Каюу" хүүхэлдэйн кино 21-р анги
 • 17:00
  "Ойн хүү Том" хүүхэлдэйн кино 14-р анги
 • 17:25
  Цаг агаарын хөтөлбөр
 • 17:30
  Спортын шинжлэх ухаан 8-р хэсэг
 • 18:30
  Тог тог тог /season-4/ 52-р хэсэг
 • 19:00
  "Орчин үеийн гэр бүл" ОАК /season-3/ 5-р хэсэг
 • 19:30
  "Ороод гараач" нэвтрүүлэг 2-р хэсэг
 • 20:00
  Оргил цаг мэдээллийн хөтөлбөр
 • 21:00
  "Миний найзууд" СОАК 2-р анги
 • 22:25
  Цаг агаарын хөтөлбөр
 • 22:30
  "Тэрслүү хөвгүүд" ОАК /season-2/ 9-р анги
 • 23:25
  Цаг агаарын хөтөлбөр
 • 23:30
  Үдшийн мэдээ
 • 00:00
  "Декстер" ОАК /season-1/ 5-р анги
 • 01:00
  Тэр хөрөг нэвтрүүлэг
 • 02:00
  Эфир завсарлага

06-29

 • 06:00
  "Үлэг гүрвэлийн галт тэрэг" хүүхэлдэйн кино 7-р анги
 • 06:30
  Өнөө өглөө
 • 09:30
  Тог тог тог /season-4/ 52-р хэсэг
 • 10:00
  "Орчин үеийн гэр бүл" ОАК /season-3/ 5-р хэсэг
 • 10:25
  Цаг агаарын хөтөлбөр
 • 10:30
  "Миний найзууд" СОАК 2-р анги
 • 11:40
  "Нугасны муухай дэгдээхэй" хүүхэлдэйн кино 28-р анги
 • 12:00
  Хөтөч мэдээллийн хөтөлбөр
 • 12:30
  "Үлэг гүрвэлийн галт тэрэг" хүүхэлдэйн кино 7-р анги
 • 13:00
  Тэр хөрөг нэвтрүүлэг
 • 14:00
  "Эхийн хайр" баримтат кино
 • 14:55
  Цаг агаарын хөтөлбөр
 • 15:00
  Галилео 11-р хэсэг
 • 15:30
  "Манайд амьдардаг залуу" СОАК 6-р анги
 • 16:40
  "Каюу" хүүхэлдэйн кино 22-р анги
 • 17:00
  "Ойн хүү Том" хүүхэлдэйн кино 15-р анги
 • 17:25
  Цаг агаарын хөтөлбөр
 • 17:30
  Спортын шинжлэх ухаан 9-р хэсэг
 • 18:30
  Тог тог тог /season-4/ 53-р хэсэг
 • 19:00
  "Орчин үеийн гэр бүл" ОАК /season-3/ 6-р хэсэг
 • 19:30
  "Ороод гараач" нэвтрүүлэг 3-р хэсэг
 • 20:00
  Оргил цаг мэдээллийн хөтөлбөр
 • 21:00
  "Миний найзууд" СОАК 3-р анги
 • 22:25
  Цаг агаарын хөтөлбөр
 • 22:30
  "Тэрслүү хөвгүүд" ОАК /season-2/ 10-р анги
 • 23:30
  Үдшийн мэдээ
 • 00:00
  "Декстер" ОАК /season-1/ 6-р анги
 • 01:00
  Тэр хөрөг нэвтрүүлэг
 • 02:00
  Эфир завсарлага

06-30

 • 06:00
  "Үлэг гүрвэлийн галт тэрэг" хүүхэлдэйн кино 8-р анги
 • 06:30
  Өнөө өглөө
 • 09:30
  Тог тог тог /season-4/ 53-р хэсэг
 • 10:00
  "Орчин үеийн гэр бүл" ОАК /season-3/ 6-р хэсэг
 • 10:25
  Цаг агаарын хөтөлбөр
 • 10:30
  "Миний найзууд" СОАК 3-р анги
 • 11:40
  "Нугасны муухай дэгдээхэй" хүүхэлдэйн кино 29-р анги
 • 11:55
  Цаг агаарын хөтөлбөр
 • 12:00
  Хөтөч мэдээллийн хөтөлбөр
 • 12:30
  "Үлэг гүрвэлийн галт тэрэг" хүүхэлдэйн кино 8-р анги
 • 13:00
  Тэр хөрөг нэвтрүүлэг
 • 14:00
  "Хөнөөлт тахалын нууц" баримтат кино
 • 14:55
  Цаг агаарын хөтөлбөр
 • 15:00
  Галилео 12-р хэсэг
 • 15:30
  "Манайд амьдардаг залуу" СОАК 7-р анги
 • 16:40
  "Каюу" хүүхэлдэйн кино 23-р анги
 • 17:00
  "Ойн хүү Том" хүүхэлдэйн кино 16-р анги
 • 17:25
  Цаг агаарын хөтөлбөр
 • 17:30
  Спортын шинжлэх ухаан 10-р хэсэг
 • 18:30
  Тог тог тог /season-4/ 54-р хэсэг
 • 19:00
  "Орчин үеийн гэр бүл" ОАК /season-3/ 7-р хэсэг
 • 19:30
  "Ороод гараач" нэвтрүүлэг 4-р хэсэг
 • 20:00
  Оргил цаг мэдээллийн хөтөлбөр
 • 21:00
  "Миний найзууд" СОАК 4-р анги
 • 22:25
  Цаг агаарын хөтөлбөр
 • 22:30
  "Тэрслүү хөвгүүд" ОАК /season-2/ 11-р анги
 • 23:25
  Цаг агаарын хөтөлбөр
 • 23:30
  Үдшийн мэдээ
 • 00:00
  "Декстер" ОАК /season-1/ 7-р анги
 • 01:00
  Тэр хөрөг нэвтрүүлэг
 • 02:00
  Эфир завсарлага

07-01

 • 06:00
  "Үлэг гүрвэлийн галт тэрэг" хүүхэлдэйн кино 9-р анги
 • 06:30
  Миний Монголын соёл
 • 07:00
  "Ойн хүү Том" хүүхэлдэйн кино 12,13,14,15,16-р анги
 • 08:55
  Цаг агаарын хөтөлбөр
 • 09:00
  Өнөө өглөө
 • 12:00
  Би хэн бэ? /season-4/ 10-р хэсэг
 • 13:00
  "Миний найзууд" СОАК 4-р анги
 • 14:25
  Цаг агаарын хөтөлбөр
 • 14:30
  Галилео
 • 15:00
  Хүрээлэн амьд ертөнц 13-р хэсэг
 • 15:30
  "Бяцхан дэгдээхэй" хүүхэлдэйн кино
 • 17:00
  M music
 • 17:30
  "Тэнгэрийн сургууль" УСК
 • 19:30
  Ардын буйдан /season-4/ 11-р хэсэг
 • 21:00
  "Миний найзууд" СОАК 5-р анги
 • 22:25
  Цаг агаарын хөтөлбөр
 • 22:30
  "Визонтел" УСК
 • 00:40
  "Эх орон дуудаж байна" МУСК
 • 02:00
  Эфир завсарлага

07-02

 • 06:00
  "Үлэг гүрвэлийн галт тэрэг" хүүхэлдэйн кино 10-р анги
 • 06:30
  Тог тог тог /season-4/ 50,51,52,53,54-р хэсэг
 • 08:55
  Цаг агаарын хөтөлбөр
 • 09:00
  Өнөө өглөө
 • 12:00
  M music
 • 12:30
  Хүрээлэн амьд ертөнц 13-р хэсэг
 • 13:00
  "Жигтэй баасан гараг" УСК
 • 14:55
  Цаг агаарын хөтөлбөр
 • 15:00
  Chart news
 • 15:30
  Ан амьтдын ертөнцөөр /season-6/ 4-р хэсэг
 • 15:55
  Цаг агаарын хөтөлбөр
 • 16:00
  Галилео
 • 16:30
  "Орчин үеийн гэр бүл" ОАК /season-3/ 3,4,5,6,7-р хэсэг
 • 18:30
  M MUSIC LIVE / The colors хамтлаг/
 • 19:30
  Ардын буйдан /season-4/ 12-р хэсэг
 • 21:00
  Оргил цаг мэдээллийн хөтөлбөр
 • 22:00
  "Өвөөгийн минь хүмүүс" УСК
 • 00:30
  "Хүсэл" МУСК
 • 02:00
  Эфир завсарлага

Олон Саналтай

VI/2812:05

AsianBox

"Хэлтсийн дарга Ким" ОАК төгсгөлийн 20-р анги

VI/2813:40

TV9

“Дуулиан” олон ангит УСК ,106-р анги /давталт/

VI/2812:10

TV9

“Дуулиан” олон ангит УСК ,105-р анги /давталт/