09-25

 • 07:30
  Төрийндуулал
 • 07:33
  “Бүүба” хүүхэлдэйнкино
 • 08:30
  “National times news”мэдээллийн хөтөлбөр
 • 09:10
  “Боломжитшийдэл” нэвтрүүлэг /Найлайхдүүргээсбэлтгэв/
 • 10:15
  “МинийЭрдэнэ” ОАУСК 57,58-р анги
 • 11:45
  “Сонгодогурлагийнцаг” Ж. Вердийн “Травиата”
 • 13:55
  “Чикаго хотын эмнэлэг” Америкийнолонангитурансайхныкино1-р бүлгийн12-р анги /Албан ёсны онцгой эрхтэйгээр/
 • 14:40
  Хөгжмийн завсарлага
 • 15:00
  “National times news”мэдээллийн хөтөлбөр
 • 15:00
  “ТВ” хөтөлбөрүзүүлжбайна
 • 15:30
  “ТВ” хөтөлбөрүзүүлжбайна
 • 15:40
  “Бүүба” хүүхэлдэйнкино
 • 17:40
  ТВ” хөтөлбөрүзүүлжбайна
 • 17:50
  Урлагаар эмлэхүй
 • 18:00
  “МинийЭрдэнэ” ОАУСК 59-р анги
 • 18:45
  Кино бидний амьдралд
 • 19:10
  Зочны цаг
 • 19:30
  “Бүүба” хүүхэлдэйнкино
 • 20:00
  “National times news” мэдээллийнхөтөлбөр
 • 20:40
  “Face to face”нэвтрүүлэг
 • 21:40
  “МинийЭрдэнэ” ОАУСК 59, 60-р анги
 • 23:10
  “ТВ” хөтөлбөрүзүүлжбайна
 • 23:15
  “Чикаго хотын эмнэлэг” Америкийнолонангитурансайхныкино1-р бүлгийн13-р анги /Албан ёсны онцгой эрхтэйгээр/
 • 00:00
  “National times news” мэдээллийнхөтөлбөр
 • 00:40
  Шөнийнзураглал
 • 00:43
  Төрийндуулал
 • 00:45
  Эфирзавсарлана

09-26

 • 07:30
  Төрийндуулал
 • 07:33
  Зураглал
 • 07:40
  “Бүүба” хүүхэлдэйнкино
 • 08:40
  Хошин хөтөлбөр
 • 09:00
  “Өнгөлөгөдөр” нэвтрүүлэг
 • 10:00
  “Боломжит шийдэл”
 • 11:00
  “Миний Эрдэнэ” ОАУСК 51, 52, 53, 54, 55-р анги
 • 14:45
  “ТВ” хөтөлбөрүзүүлжбайна
 • 14:50
  “Чикаго хотын эмнэлэг” Америкийнолонангитурансайхныкино1-р бүлгийн9, 10, 11-р анги /Албан ёсны онцгой эрхтэйгээр/
 • 16:50
  Хошин хөтөлбөр
 • 17:20
  “Ихномгон” уламжлалтэмнэлэгтэйтанилцанауу!
 • 17:25
  “Бүүба” хүүхэлдэйнкино
 • 18:25
  “Миний Эрдэнэ” ОАУСК 51, 52, 53, 54, 55-р анги
 • 22:10
  ТВ” хөтөлбөр үзүүлж байна
 • 22:20
  “Чикаго хотын эмнэлэг” Америкийнолонангитурансайхныкино1-р бүлгийн9, 10, 11-р анги /Албан ёсны онцгой эрхтэйгээр/
 • 00:35
  Төрийндуулал
 • 00:37
  Эфирзавсарлана

09-27

 • 07:30
  Төрийндуулал
 • 07:33
  Зураглал
 • 07:40
  “Бүүба” хүүхэлдэйнкино
 • 08:40
  Хөгжмийн завсарлага
 • 09:00
  “Өнгөлөг өдөр” нэвтрүүлэг
 • 11:00
  “Миний Эрдэнэ” ОАУСК 56, 57, 58, 59,60-р анги
 • 14:45
  “ТВ” хөтөлбөрүзүүлжбайна
 • 14:50
  “Чикаго хотын эмнэлэг” Америкийнолонангитурансайхныкино1-р бүлгийн12, 13-р анги /Албан ёсны онцгой эрхтэйгээр/
 • 16:50
  Хошин хөтөлбөр
 • 17:20
  “Ихномгон” уламжлалтэмнэлэгтэйтанилцанауу!
 • 17:25
  “Бүүба” хүүхэлдэйнкино
 • 18:25
  “Миний Эрдэнэ” ОАУСК 56, 57-р анги
 • 20:00
  “Боломжит шийдэл” нэвтрүүлэг /Налайх дүүргээс бэлтгэв/
 • 21:00
  “Миний Эрдэнэ” ОАУСК 58, 59,60-р анги
 • 22:20
  “Чикагохотынэмнэлэг” Америкийнолонангитурансайхныкино 1-р бүлгийн 12, 13-р анги /Албанёсныонцгойэрхтэйгээр/
 • 23:15
  “ТВ” хөтөлбөрүзүүлжбайна
 • 23:55
  Сонгодог урлагийн цаг
 • 00:00
  Төрийндуулал
 • 00:02
  Эфирзавсарлана

Олон Саналтай

IX/2616:00

AsianBox

"Сүн Ү Күн" ОАК 1-р анги

IX/2622:00

Боловсрол ТВ

"Анагаахын алдартнууд" ОАК 9-р анги

IX/2617:30

AsianBox

"Ихрүүд" ОАК 1, 2-р анги