02-19

 • 08:00
  Эфир эхлэл
 • 08:05
  Монголын төрх тойм хөтөлбөр
 • 08:55
  Монголын өглөө хөтөлбөр
 • 10:25
  Миний дуунууд
 • 11:05
  Гайхамшигт зургаа нэвтрүүлэг
 • 11:35
  Доржийн гудамж нэвтрүүлэг
 • 12:30
  Бизнес ба боломж нэвтрүүлэг
 • 13:10
  Монголоороо аялахуй нэвтрүүлэг
 • 13:45
  Шинэ зуун нэвтрүүлэг
 • 14:05
  Ихэр хоёр салбарын эргэн дурсах он цагууд баримтат кино
 • 15:05
  Хабулын цаг
 • 15:45
  Бизнес ба боломж нэвтрүүлэг
 • 16:40
  Зүрхэн нутаг тоглолт
 • 17:40
  Монголоороо аялахуй нэвтрүүлэг
 • 18:20
  Монгол гангараа нэвтрүүлэг
 • 19:20
  Гайхамшигт зургаа нэвтрүүлэг
 • 19:50
  Урбан жинс үзүүлж байна
 • 20:00
  Хөгжлийн замаар нэвтрүүлэг
 • 20:35
  Бичин жилийн өвөлжилт
 • 21:10
  6 секунд нэвтрүүлэг
 • 21:35
  Тайлал нэвтрүүлэг
 • 22:00
  Доржийн гудамж нэвтрүүлэг
 • 22:55
  Монголоороо аялахуй нэвтрүүлэг
 • 23:35
  Монголын төрх тойм хөтөлбөр
 • 00:20
  шөнийн эфир

02-20

 • 07:10
  эфир эхлэл
 • 07:15
  Бизнес ба боломж нэвтрүүлэг
 • 08:15
  Рояал академи үзүүлж байна
 • 08:25
  Дорно өрнийн зурхай
 • 08:40
  Цаг агаарын мэдээ
 • 09:00
  Монголын өглөө хөтөлбөр
 • 10:30
  Сумандаа сайхан амьдаръя нэвтрүүлэг
 • 11:00
  Хабулын цаг нэвтрүүлэг
 • 11:40
  Эгшиглэнт аялгуу нэвтрүүлэг
 • 12:40
  Дорно өрнийн зурхай
 • 12:55
  Иргэний боловсролд нэвтрүүлэг
 • 13:40
  Доржийн гудамж нэвтрүүлэг
 • 14:40
  Эерэг зочин
 • 15:00
  Монголын төрх мэдээллийн хөтөлбөр
 • 15:25
  Монгол тулгатны 100 эрхэм нэвтрүүлэг
 • 16:30
  Тайлал нэвтрүүлэг
 • 17:00
  Монголын төрх мэдээллийн хөтөлбөр
 • 17:25
  Шинэ зуун нэвтрүүлэг
 • 17:45
  Дорно өрнийн зурхай
 • 18:00
  Бизнес ба боломж нэвтрүүлэг
 • 19:00
  Цаг агаарын мэдээ
 • 19:15
  Монгол гангараа нэвтрүүлэг
 • 20:15
  Рояал академи үзүүлж байна
 • 20:30
  Сумандаа сайхан амьдаръя нэвтрүүлэг
 • 21:00
  Монголын төрх мэдээллийн хөтөлбөр
 • 21:52
  Урбан жинс үзүүлж байна
 • 22:00
  Шийдсэн эмэгтэйчүүд ОАК
 • 23:15
  Монголын төрх мэдээллийн хөтөлбөр
 • 00:00
  шөнийн эфир

02-21

 • 07:10
  эфир эхлэл
 • 07:15
  Шинэ сарын шинж
 • 07:40
  Бизнес ба боломж нэвтрүүлэг
 • 08:40
  Дорно өрнийн зурхай
 • 08:55
  Рояаль академи үзүүлж байна
 • 09:00
  Монголын өглөө хөтөлбөр
 • 10:30
  Доржийн гудамж нэвтрүүлэг
 • 11:20
  Эгшиглэнт аялгуу нэвтрүүлэг
 • 12:15
  Бичин жилийн өвөлжилт нэвтрүүлэг
 • 12:55
  Иргэний боловсролд нэвтрүүлэг
 • 13:40
  100 асуулт 100 хариулт нэвтрүүлэг
 • 15:00
  Монголын төрх мэдээллийн хөтөлбөр
 • 15:25
  Шийдсэн эмэгтэйчүүд ОАК
 • 16:40
  Цаг агаарын мэдээ
 • 17:00
  Монголын төрх мэдээллийн хөтөлбөр
 • 17:20
  Доржийн гудамж нэвтрүүлэг
 • 18:10
  Шинэ зуун нэвтрүүлэг
 • 18:30
  Монгол гангараа нэвтрүүлэг
 • 19:30
  Бизнес ба боломж нэвтрүүлэг
 • 20:20
  Хабулын цаг нэвтрүүлэг
 • 21:00
  Монголын төрх мэдээллийн хөтөлбөр
 • 21:52
  Урбан жинс үзүүлж байна
 • 22:00
  Шийдсэн эмэгтэйчүүд ОАК
 • 23:50
  Монголын төрх мэдээллийн хөтөлбөр
 • 00:35
  Шөнийн эфир

02-22

 • 07:00
  эфир эхлэл
 • 07:05
  Бизнес ба боломж нэвтрүүлэг
 • 08:00
  Миний дуунууд нэвтрүүлэг
 • 08:30
  Дорно өрнийн зурхай
 • 08:45
  Цаг агаарын мэдээ
 • 09:00
  Монголын өглөө хөтөлбөр
 • 10:30
  Хабулын цаг
 • 11:10
  Сумандаа сайхан амьдаръя нэвтрүүлэг
 • 11:40
  Эгшиглэнт аялгуу нэвтрүүлэг
 • 12:40
  Цаг агаарын мэдээ
 • 12:55
  Иргэний боловсролд нэвтрүүлэг
 • 13:40
  Бизнес ба боломж нэвтрүүлэг
 • 14:10
  Эерэг зочин
 • 14:30
  6 секунд нэвтрүүлэг
 • 15:00
  Монголын төрх мэдээллийн хөтөлбөр
 • 15:25
  Шийдсэн эмэгтэйчүүд ОАК
 • 16:35
  Цаг агаарын мэдээ
 • 17:00
  Монголын төрх мэдээллийн хөтөлбөр
 • 17:20
  Шинэ зуун нэвтрүүлэг
 • 17:40
  Сумандаа сайхан амьдаръя нэвтрүүлэг
 • 18:10
  Монгол гангараа нэвтрүүлэг
 • 19:10
  Булган аймгийн цаг
 • 19:40
  Бизнес ба боломж нэвтрүүлэг
 • 20:40
  Ард түмний индэр нэвтрүүлэг
 • 21:00
  Монголын төрх мэдээллийн хөтөлбөр
 • 21:52
  Урбан жинс үзүүлж байна
 • 22:00
  Шийдсэн эмэгтэйчүүд ОАК
 • 23:15
  Монголын төрх мэдээллийн хөтөлбөр
 • 00:00
  Иргэний боловсролд нэвтрүүлэг
 • 00:35
  Шөнийн эфир

02-23

 • 07:15
  эфир эхлэл
 • 07:20
  Бизнес ба боломж нэвтрүүлэг
 • 08:20
  Цаг агаарын мэдээ
 • 08:40
  Дорно өрнийн зурхай
 • 08:55
  Рояаль академи үзүүлж байна
 • 09:00
  Монголын өглөө хөтөлбөр
 • 10:15
  Сумандаа сайхан амьдаръя нэвтрүүлэг
 • 10:40
  Иргэний боловсролд нэвтрүүлэг
 • 11:15
  Эгшиглэнт аялгуу нэвтрүүлэг
 • 12:35
  Ард түмний индэр нэвтрүүлэг
 • 12:55
  Иргэний боловсролд нэвтрүүлэг
 • 13:40
  Монгол тулгатны 100 эрхэм нэвтрүүлэг
 • 15:00
  Монголын төрх мэдээллийн хөтөлбөр
 • 15:25
  Шийдсэн эмэгтэйчүүд ОАК
 • 16:40
  Цаг агаарын мэдээ
 • 17:00
  Монголын төрх мэдээллийн хөтөлбөр
 • 17:20
  Сумандаа сайхан амьдаръя нэвтрүүлэг
 • 17:50
  Шинэ зуун нэвтрүүлэг
 • 18:10
  Онгодын цагаан хүлэг теле концерт
 • 18:40
  Монгол гангараа нэвтрүүлэг
 • 19:40
  Баянхонгор аймгийн цаг
 • 20:15
  Бичин жилийн өвөлжилт нэвтрүүлэг
 • 21:00
  Монголын төрх мэдээллийн хөтөлбөр
 • 21:52
  Урбан жинс үзүүлж байна
 • 22:00
  Шийдсэн эмэгтэйчүүд ОАК
 • 23:15
  Монголын төрх мэдээллийн хөтөлбөр
 • 00:00
  Шөнийн эфир

02-24

 • 07:15
  эфир эхлэл
 • 07:20
  Бизнес ба боломж нэвтрүүлэг
 • 08:10
  Рояал академи үзүүлж байна
 • 08:15
  Залуу ээж зорилтот нэвтрүүлэг
 • 09:00
  Монголын өглөө хөтөлбөр
 • 10:30
  Сумандаа сайхан амьдаръя нэвтрүүлэг
 • 11:00
  Баянхонгор аймгийн цаг
 • 11:25
  Эгшиглэнт аялгуу нэвтрүүлэг
 • 12:40
  Цаг агаарын мэдээ
 • 12:55
  Иргэний боловсролд нэвтрүүлэг
 • 13:40
  Хот тойрсон хөдөө нэвтрүүлэг
 • 14:10
  Бичин жилийн өвөлжилт нэвтрүүлэг
 • 14:45
  Рояаль академи үзүүлж байна
 • 15:00
  Монголын төрх мэдээллийн хөтөлбөр
 • 15:25
  Шийдсэн эмэгтэйчүүд ОАК
 • 16:40
  Шинэ зуун нэвтрүүлэг
 • 17:00
  Монголын төрх мэдээллийн хөтөлбөр
 • 17:20
  Сумандаа сайхан амьдаръя нэвтрүүлэг
 • 17:55
  Бизнес ба боломж нэвтрүүлэг
 • 18:55
  Монгол гангараа нэвтрүүлэг
 • 19:55
  Ард түмний индэр нэвтрүүлэг
 • 20:15
  Ээжүүдтэй шинийн долоон нэвтрүүлэг
 • 21:00
  Монголын төрх мэдээллийн хөтөлбөр
 • 21:52
  Урбан жинс үзүүлж байна
 • 22:00
  Шийдсэн эмэгтэйчүүд ОАК
 • 23:15
  Монголын төрх мэдээллийн хөтөлбөр
 • 00:00
  Шөнийн эфир

02-25

 • 08:00
  Эфир эхлэл
 • 08:05
  Зүрхэн нутаг тоглолт
 • 10:05
  Дорно өрнийн зурхай
 • 10:20
  Ээжүүдтэй шинийн долоон нэвтрүүлэг
 • 11:05
  Иргэний боловсролд нэвтрүүлэг
 • 11:35
  Сумандаа сайхан амьдаръя нэвтрүүлэг
 • 12:05
  Шинэ зуун нэвтрүүлэг
 • 12:25
  Монгол тулгатны зуун эрхэм нэвтрүүлэг
 • 14:45
  Бизнес ба боломж нэвтрүүлэг
 • 15:25
  Шийдсэн эмэгтэйчүүд ОАК
 • 16:40
  Миний дуунууд нэвтрүүлэг
 • 17:15
  Хабулын цаг нэвтрүүлэг
 • 18:00
  Ард түмний индэр нэвтрүүлэг
 • 18:20
  Монгол гангараа нэвтрүүлэг
 • 19:20
  Бизнес ба боломж нэвтрүүлэг
 • 20:20
  Рояаль академи үзүүлж байна
 • 20:45
  Дорно өрнийн зурхай
 • 21:00
  Монголын төрх тойм хөтөлбөр
 • 21:52
  Урбан жинс үзүүлж байна
 • 22:00
  Доржийн гудамж нэвтрүүлэг
 • 22:55
  Монголын төрх мэдээллийн хөтөлбөр
 • 23:40
  шөнийн эфир

02-26

 • 08:00
  Эфир эхлэл
 • 08:05
  Монголын төрх тойм хөтөлбөр
 • 08:55
  Онгодын цагаан хүлэг
 • 09:20
  Доржийн гудамж нэвтрүүлэг
 • 10:15
  Бизнес ба боломж нэвтрүүлэг
 • 10:55
  Монгол тулгатны 100 эрхэм нэвтрүүлэг
 • 12:40
  Шинэ зуун нэвтрүүлэг
 • 13:00
  Хабулын цаг
 • 13:40
  Ээжүүдтэй шинийн долоон нэвтрүүлэг
 • 14:30
  Тоглолтын цаг
 • 16:30
  МУСК
 • 18:00
  Тайлал нэвтрүүлэг
 • 18:25
  Монголын төрх тойм хөтөлбөр
 • 19:05
  6 секунд нэвтрүүлэг
 • 19:25
  Мэндчилгээ
 • 19:35
  Тоглолтын цаг
 • 21:00
  Морь буусан шагай нэвтрүүлэг
 • 22:30
  Доржийн гудамж нэвтрүүлэг
 • 23:25
  Мэндчилгээ
 • 00:25
  Монголын төрх тойм хөтөлбөр
 • 01:10
  шөнийн эфир

Олон Саналтай

II/2010:10

AsianBox

"Аз жаргалын хэлтэрхий" ОАК 41-р анги

II/2019:00

AsianBox

"Аз жаргалын хэлтэрхий" ОАК 42-р анги

II/2020:10

MN25

"амьдрал өөрөө гайхамшиг" оак 11-р анги