02-19

 • 08:00
  “sbn news” мэдээллийн хөтөлбөр
 • 09:00
  “зул сар дахиад ирнэ” хүүхэлдэйн кино
 • 10:40
  “зөв өглөө”
 • 11:10
  “нэрээ бүү мартаарай” уск
 • 12:50
  дэлхийн энтэй дэлгүүр
 • 13:00
  “зөв өглөө”
 • 13:30
  амар байна уу
 • 14:00
  “хөгжлийн замаар” нэвтрүүлэг
 • 14:30
  “гялбаа” теле сэтгүүл
 • 15:00
  “дугуйн дээрх там” 2: 3-5 оак
 • 17:15
  “бүсгүй ааль” ток шоу
 • 18:15
  дугуйн дээрх там 2: 6,7 оак
 • 19:30
  “гангараа” ток шоу
 • 20:30
  амар байна уу
 • 21:00
  “sbn news” тойм
 • 21:30
  дугуйн дээрх там 12 үргэлжлэл оак
 • 21:50
  “агаарын бохирдол” баримтат кино
 • 22:10
  “од” уск
 • 23:50
  эфир төгсөнө

02-20

 • 08:00
  “покахонтас” хүүхэлдэйн кино
 • 08:30
  sbn news” тойм
 • 09:00
  “нууц материалууд” 2-6 оак
 • 09:50
  зураглал
 • 10:00
  “од” уск
 • 11:35
  инээдмийн толь
 • 12:00
  sbn news” мэдээллийн хөтөлбөр
 • 12:20
  “зөв өглөө”
 • 12:50
  зураглал
 • 13:00
  uk чарт
 • 14:00
  sbn news” мэдээллийн хөтөлбөр
 • 14:20
  х-35
 • 15:00
  sbn news” мэдээллийн хөтөлбөр
 • 15:30
  “бүсгүй ааль” ток шоу
 • 16:30
  sbn news” мэдээллийн хөтөлбөр
 • 17:00
  сайхан хооллоорой
 • 17:30
  “покахонтас” хүүхэлдэйн кино
 • 18:00
  sbn news” мэдээллийн хөтөлбөр
 • 18:30
  “нахиа”хүүхдийн хөтөлбөр
 • 19:00
  “нууц материалууд” 2-7 оак
 • 19:50
  зураглал
 • 20:00
  амар байна уу
 • 20:30
  “гялбаа” теле сэтгүүл
 • 21:00
  sbn news” мэдээллийн хөтөлбөр
 • 22:00
  “дугуйн дээрх там” 2-8 оак
 • 22:50
  sbn news” мэдээллийн хөтөлбөр
 • 23:10
  “нууц материалууд” 2-2 оак
 • 00:00
  эфир төгсөнө

02-21

 • 08:00
  “покахонтас” хүүхэлдэйн кино
 • 08:30
  sbn news” мэдээллийн хөтөлбөр
 • 09:30
  “нахиа” хүүхдийн хөтөлбөр
 • 10:00
  “нууц материалууд” 2-7 оак
 • 10:50
  зураглал
 • 11:00
  дугуйн дээрх там 2-8 оак
 • 11:50
  зураглал
 • 12:00
  sbn news” мэдээллийн хөтөлбөр
 • 12:20
  “эх түүхийн жимээр”
 • 13:00
  монгол чарт
 • 14:00
  “sbn news” мэдээллийн хөтөлбөр
 • 14:20
  сайхан хооллоорой
 • 15:00
  sbn news” мэдээллийн хөтөлбөр
 • 15:30
  нууц: чингис хаан
 • 16:30
  sbn news” мэдээллийн хөтөлбөр
 • 17:00
  амар байна уу
 • 17:30
  “покахонтас” хүүхэлдэйн кино
 • 18:00
  sbn news” мэдээллийн хөтөлбөр
 • 18:30
  “нахиа”хүүхдийн хөтөлбөр
 • 19:00
  “нууц материалууд” 2-8 оак
 • 19:50
  дэлхийн энтэй дэлгүүр
 • 20:00
  амар байна уу
 • 20:30
  сайхан хооллоорой
 • 21:00
  sbn news мэдээллийн хөтөлбөр
 • 22:00
  “дугуйн дээрх там” 2-9 оак
 • 22:50
  sbn news” мэдээллийн хөтөлбөр
 • 23:10
  нууц материалууд 2-8 оак
 • 00:00
  эфир төгсөнө

02-22

 • 08:00
  “покахонтас” хүүхэлдэйн кино
 • 08:30
  “sbn news” мэдээллийн хөтөлбөр
 • 09:30
  “нахиа” хүүхдийн хөтөлбөр
 • 10:00
  “нууц материалууд” 2-8 оак
 • 10:50
  дэлхийн энтэй дэлгүүр
 • 11:00
  “дугуйн дээрх там” 2-9 оак
 • 11:50
  дэлхийн энтэй дэлгүүр
 • 12:00
  sbn news” мэдээллийн хөтөлбөр
 • 12:20
  “сайхан хооллоорой”
 • 13:00
  uk чарт
 • 14:00
  sbn news” мэдээллийн хөтөлбөр
 • 14:20
  “нар зөв”
 • 15:00
  sbn news” мэдээллийн хөтөлбөр
 • 15:30
  х-35 шууд
 • 16:10
  инээдмийн толь
 • 16:30
  sbn news” мэдээллийн хөтөлбөр
 • 17:00
  амар байна уу
 • 17:30
  “покахонтас” хүүхэлдэйн кино
 • 18:00
  sbn news” мэдээллийн хөтөлбөр
 • 18:30
  “нахиа”хүүхдийн хөтөлбөр
 • 19:00
  “нууц материалууд” 2-9 оак
 • 19:50
  дэлхийн энтэй дэлгүүр
 • 20:00
  амар байна уу
 • 20:30
  оргил цаг ярилцлага
 • 21:00
  “sbn news” мэдээллийн хөтөлбөр
 • 22:00
  “дугуйн дээрх там” 2-10 оак
 • 22:50
  sbn news” мэдээллийн хөтөлбөр
 • 23:10
  “нууц материалууд” 2-9 оак
 • 00:00
  эфир төгсөнө

02-23

 • 08:00
  “покахонтас” хүүхэлдэйн кино
 • 08:30
  “sbn news” мэдээллийн хөтөлбөр
 • 09:30
  нахиа хүүхдийн хөтөлбөр
 • 10:00
  “нууц материалууд” 2-9 оак
 • 10:50
  дэлхийн энтэй дэлгүүр
 • 11:00
  “дугуйн дээрх там” 2-10 оак
 • 11:50
  дэлхийн энтэй дэлгүүр
 • 12:00
  sbn news” мэдээллийн хөтөлбөр
 • 12:20
  оргил цаг
 • 13:00
  монгол чарт
 • 14:00
  sbn news” мэдээллийн хөтөлбөр
 • 14:20
  х-35
 • 15:00
  sbn news” мэдээллийн хөтөлбөр
 • 15:30
  “бүсгүй ааль” ток шоу
 • 16:30
  sbn news” мэдээллийн хөтөлбөр
 • 17:00
  амар байна уу
 • 17:30
  “покахонтас” хүүхэлдэйн кино
 • 18:00
  sbn news” мэдээллийн хөтөлбөр
 • 18:30
  “нахиа”хүүхдийн хөтөлбөр
 • 19:00
  “нууц материалууд” 2-10 оак
 • 19:50
  дэлхийн энтэй дэлгүүр
 • 20:00
  амар байна уу
 • 20:30
  хөгжлийн замаар
 • 21:00
  “sbn news” мэдээллийн хөтөлбөр
 • 22:00
  “дугуйн дээрх там” 3-1 оак
 • 23:00
  sbn news” мэдээллийн хөтөлбөр
 • 23:20
  “нууц материалууд” 2-10 оак
 • 00:10
  эфир төгсөнө

02-24

 • 08:00
  “покахонтас” хүүхэлдэйн кино
 • 08:30
  “sbn news” мэдээллийн хөтөлбөр
 • 09:30
  “нахиа”хүүхдийн хөтөлбөр
 • 10:00
  нууц материалууд 2-10 оак
 • 10:50
  дэлхийн энтэй дэлгүүр
 • 11:00
  “дугуйн дээрх там” 3-1 оак
 • 11:50
  дэлхийн энтэй дэлгүүр
 • 12:00
  sbn news” мэдээллийн хөтөлбөр
 • 12:20
  “сайхан хооллоорой”
 • 13:00
  uk чарт
 • 14:00
  sbn news” мэдээллийн хөтөлбөр
 • 14:20
  “нар зөв”
 • 15:00
  sbn news” мэдээллийн хөтөлбөр
 • 15:30
  нууц: чингис хаан
 • 16:30
  sbn news” мэдээллийн хөтөлбөр
 • 17:00
  амар байна уу
 • 17:30
  “покахонтас” хүүхэлдэйн кино
 • 18:00
  “sbn news” мэдээллийн хөтөлбөр
 • 18:30
  “нахиа”хүүхдийн хөтөлбөр
 • 19:00
  “нууц материалууд” 2-11 оак
 • 20:00
  амар байна уу
 • 20:30
  “гангараа” ток шоу
 • 21:00
  “sbn news” мэдээллийн хөтөлбөр
 • 22:00
  “гангараа” ток шоу
 • 22:30
  “дугуйн дээрх там” 3-2 оак
 • 23:20
  “нууц материалууд” 2-11 оак
 • 00:10
  эфир төгсөнө

02-25

 • 08:00
  “sbn news” мэдээллийн хөтөлбөр
 • 09:00
  “зул сарын магтан дуу” хүүх/ кино
 • 10:20
  “зөв өглөө”
 • 10:50
  “нууц материалууд” 2: 7,8 оак
 • 12:20
  дэлхийн энтэй дэлгүүр
 • 12:30
  оргил цаг
 • 13:00
  “нууц материалууд” 2-9 оак
 • 13:50
  дэлхийн энтэй дэлгүүр
 • 14:00
  “гангараа” ток шоу
 • 15:00
  “нууц материалууд” 2: 10,11 оак
 • 16:35
  инээдмийн толь
 • 17:00
  амар байна уу
 • 17:30
  монгол чарт
 • 18:30
  “хөгжлийн замаар”
 • 19:00
  “гялбаа” теле сэтгүүл
 • 19:30
  “бүсгүй ааль” ток шоу
 • 20:30
  амар байна уу
 • 21:00
  “sbn news” мэдээллийн хөтөлбөр
 • 22:00
  “монгол ертөнц”
 • 22:30
  “алтан өргөө” муск
 • 23:50
  эфир төгсөнө

02-26

 • 08:00
  “sbn news” мэдээллийн хөтөлбөр
 • 09:00
  тоглолтын цаг
 • 10:20
  “зөв өглөө”
 • 10:50
  “алтан өргөө” муск
 • 12:10
  “гялбаа” теле сэтгүүл
 • 12:40
  “нар зөв”
 • 13:10
  “зөв өглөө”
 • 13:40
  амар байна уу
 • 14:10
  “хөгжлийн замаар” нэвтрүүлэг
 • 14:40
  “дугуйн дээрх там” 2: 8-10 оак
 • 17:00
  “бүсгүй ааль” ток шоу
 • 18:15
  дугуйн дээрх там 3: 1,2 оак
 • 19:30
  “гангараа” ток шоу
 • 20:30
  амар байна уу
 • 21:00
  “sbn news” тойм
 • 21:30
  “монгол ертөнц”
 • 22:00
  тоглолтын цаг
 • 22:50
  “мандухай цэцэн хатан” 1-р анги
 • 00:00
  эфир төгсөнө

Олон Саналтай

II/2010:10

AsianBox

"Аз жаргалын хэлтэрхий" ОАК 41-р анги

II/2019:00

AsianBox

"Аз жаргалын хэлтэрхий" ОАК 42-р анги

II/2020:10

MN25

"амьдрал өөрөө гайхамшиг" оак 11-р анги