02-19

 • 08:00
  “Монголын өглөө”
 • 10:00
  Хошин урлагийн цаг
 • 10:45
  Зар сурталчилгаа 1
 • 11:00
  “Монгол гайхамшиг “ дуудлага худалдаа
 • 11:45
  Зар сурталчилгаа 2
 • 12:00
  МУСК
 • 13:45
  Зар сурталчилгаа 3
 • 14:00
  Хүн чанар:
 • 14:45
  Зар сурталчилгаа 1
 • 15:00
  Баримтат дэлгэц:
 • 16:00
  Хошин урлагийн цаг
 • 16:45
  “Найзуудаа наашаа” хүүхдийн нэвтрүүлэг
 • 17:45
  Зар сурталчилгаа 2
 • 18:00
  “Мичин жилийн манлай”
 • 18:45
  Зар сурталчилгаа 3
 • 19:00
  “Монголын нэг өдөр” тойм
 • 19:45
  Зар сурталчилгаа 1
 • 20:00
  ТВ дуудлага худалдаа
 • 21:00
  Хүслийн жигүүр:
 • 21:45
  Зар сурталчилгаа 2
 • 22:00
  “Малчин аав”
 • 22:45
  Зар сурталчилгаа 3
 • 23:00
  “Монголын үдэш”

02-20

 • 07:00
  “Монголын өглөө” хөтөлбөр
 • 09:00
  Хошин урлагийн цаг
 • 09:45
  “Таван эгшиг” нэвтрүүлэг
 • 10:45
  Зар сурталчилгаа 1
 • 11:00
  “Монгол аялгуу”
 • 11:45
  Зар сурталчилгаа 2
 • 12:00
  Соёлын мэдээ
 • 12:45
  Зар сурталчилгаа 3
 • 13:00
  Хүслийн жигүүр:
 • 13:45
  Зар сурталчилгаа 1
 • 14:00
  “Малчин аав”
 • 14:45
  Зар сурталчилгаа 2
 • 15:00
  Баримтат дэлгэц:
 • 16:00
  Хошин урлагийн цаг
 • 16:45
  Сонгодог урлагийн цаг
 • 17:45
  Зар сурталчилгаа 3
 • 18:00
  “Мичин жилийн манлай”
 • 18:45
  Зар сурталчилгаа 1
 • 19:00
  “Монголын нэг өдөр” мэдээ
 • 19:40
  “Монгол аялгуу”
 • 20:00
  “Уртын дууны уянгат эх орон”
 • 20:45
  Зар сурталчилгаа 2
 • 21:00
  ТВ урлан
 • 21:45
  Зар сурталчилгаа 3
 • 22:00
  “Хүргэн хүү” МУСК
 • 23:40
  Үдшийн аялгуу

02-21

 • 07:00
  “Монголын өглөө” хөтөлбөр
 • 09:00
  Хошин урлагийн цаг
 • 09:45
  “Таван эгшиг” нэвтрүүлэг
 • 10:45
  Зар сурталчилгаа 1
 • 11:00
  “Монгол аялгуу”
 • 11:45
  Зар сурталчилгаа 2
 • 12:00
  Соёлын мэдээ
 • 12:45
  Зар сурталчилгаа 3
 • 13:00
  ТВ урлан
 • 13:45
  Зар сурталчилгаа 1
 • 14:00
  “Онгодын дуудлага” дуулалт жүжиг
 • 14:45
  Зар сурталчилгаа 2
 • 15:00
  Баримтат дэлгэц:
 • 16:00
  Хошин урлагийн цаг
 • 16:45
  “Найзуудаа наашаа” хүүхдийн нэвтрүүлэг
 • 17:45
  Зар сурталчилгаа 3
 • 18:00
  “Мичин жилийн манлай”
 • 18:45
  Зар сурталчилгаа 1
 • 19:00
  “Монголын нэг өдөр” мэдээ
 • 19:40
  “Монгол аялгуу”
 • 20:00
  “Уртын дууны уянгат эх орон”
 • 20:45
  Зар сурталчилгаа 2
 • 21:00
  Бид монголчууд
 • 21:45
  Зар сурталчилгаа 3
 • 22:00
  “Гарын таван хуруу” МУСК
 • 23:35
  Үдшийн аялгуу

02-22

 • 07:00
  “Монголын өглөө” хөтөлбөр
 • 09:00
  Хошин урлагийн цаг
 • 09:45
  “Таван эгшиг” хөгжмийн нэвтрүүлэг
 • 10:45
  Зар сурталчилгаа 1
 • 11:00
  Монгол аялгуу
 • 11:45
  Зар сурталчилгаа 2
 • 12:00
  Соёлын мэдээ
 • 12:45
  Зар сурталчилгаа 3
 • 13:00
  Бид монголчууд
 • 13:45
  Зар сурталчилгаа 1
 • 14:00
  “Онгодын дуудлага” дуулалт бүжиг
 • 14:45
  Зар сурталчилгаа 2
 • 15:00
  Баримтат дэлгэц:
 • 16:00
  Хошин урлагийн цаг
 • 16:45
  Найзуудаа наашаа хүүхдийн нэвтрүүлэг
 • 17:45
  Зар сурталчилгаа 3
 • 18:00
  Мичин жилийн манлай
 • 18:45
  Зар сурталчилгаа 1
 • 19:00
  ”Монголын нэг өдөр” мэдээ
 • 19:40
  Монгол аялгуу
 • 20:00
  “Уртын дууны уянгат эх орон”
 • 20:45
  Зар сурталчилгаа 2
 • 21:00
  Ажлын өдөр:
 • 21:45
  Зар сурталчилгаа 3
 • 22:00
  “Тунгалаг тамир” 1 МУСК
 • 23:37
  Үдшийн аялгуу

02-23

 • 07:00
  “Монголын өглөө” хөтөлбөр
 • 09:00
  Хошин урлагийн цаг
 • 09:45
  “Таван эгшиг” хөгжмийн нэвтрүүлэг
 • 10:45
  Зар сурталчилгаа 1
 • 11:00
  Монгол аялгуу
 • 11:45
  Зар сурталчилгаа 2
 • 12:00
  Соёлын мэдээ
 • 12:45
  Зар сурталчилгаа 3
 • 13:00
  “Уртын дууны уянгат эх орон”
 • 13:45
  Зар сурталчилгаа 1
 • 14:00
  Ажлын өдөр:
 • 14:45
  Зар сурталчилгаа 2
 • 15:00
  Баримтат дэлгэц:
 • 16:00
  Хошин урлагийн цаг
 • 16:45
  Сонгодог урлагийн цаг
 • 17:45
  Зар сурталчилгаа 3
 • 18:00
  “Мичин жилийн манлай”
 • 18:45
  Зар сурталчилгаа 1
 • 19:00
  ”Монголын нэг өдөр” мэдээ
 • 19:45
  Зар сурталчилгаа 2
 • 20:00
  ТВ дуудлага худалдаа
 • 21:00
  Нүүдэл дагасан аялгуу:
 • 21:45
  Зар сурталчилгаа 3
 • 22:00
  “Тунгалаг тамир” 2 МУСК
 • 23:20
  Үдшийн аялгуу

02-24

 • 07:00
  “Монголын өглөө” хөтөлбөр
 • 09:00
  Хошин урлагийн цаг
 • 09:45
  “Таван эгшиг” хөгжмийн нэвтрүүлэг
 • 10:45
  Зар сурталчилгаа 1
 • 11:00
  “Монгол аялгуу”
 • 11:45
  Зар сурталчилгаа 2
 • 12:00
  Соёлын мэдээ
 • 12:45
  Зар сурталчилгаа 3
 • 13:00
  Нүүдэл дагасан аялгуу
 • 13:45
  Зар сурталчилгаа 1
 • 14:00
  “Уртын дууны уянгат эх орон”
 • 14:45
  Зар сурталчилгаа 2
 • 15:00
  Баримтат дэлгэц:
 • 16:00
  Хошин урлагийн цаг
 • 16:45
  “Найзуудаа наашаа” хүүхдийн нэвтрүүлэг
 • 17:45
  Зар сурталчилгаа 3
 • 18:00
  “Мичин жилийн манлай”
 • 18:45
  Зар сурталчилгаа 1
 • 19:00
  “Монголын нэг өдөр” мэдээ
 • 19:45
  Зар сурталчилгаа 2
 • 20:00
  ТВ дуудлага худалдаа
 • 21:00
  “Оюуны дайчид”
 • 21:45
  Зар сурталчилгаа 3
 • 22:00
  “Тунгалаг тамир” 3 МУСК
 • 23:30
  Үдшийн аялгуу

02-25

 • 07:50
  “Ромео Жулет “
 • 10:00
  Хошин урлагийн цаг
 • 10:45
  Зар сурталчилгаа1
 • 11:00
  “ Монголын өдөр ” хөтөлбөр
 • 11:45
  Зар сурталчилгаа 2
 • 12:00
  Монгол гайхамшиг
 • 12:45
  Зар сурталчилгаа 3
 • 13:00
  Оюуны дайчид
 • 13:45
  Зар сурталчилгаа 1
 • 14:00
  “Таван эгшиг” хөгжмийн нэвтрүүлэг
 • 15:00
  Баримтат дэлгэц:
 • 16:00
  Хошин урлагийн цаг
 • 16:45
  “Найзуудаа наашаа” хүүхдийн нэвтрүүлэг
 • 17:45
  Зар сурталчилгаа 2
 • 18:00
  Мичин жилийн манлай
 • 18:45
  Зар сурталчилгаа 3
 • 19:00
  Монголын нэг өдөр” мэдээ
 • 19:45
  Зар сурталчилгаа 1
 • 20:00
  ТВ дуудлага худалдаа
 • 21:00
  Хүн чанар:
 • 21:45
  Зар сурталчилгаа 2
 • 22:00
  Малчин аав
 • 22:45
  Зар сурталчилгаа 3
 • 23:00
  “ Монголын үдэш “ хөтөлбөр

02-26

 • 08:00
  “Монголын өглөө” хөтөлбөр
 • 09:00
  Хошин урлагийн цаг
 • 09:45
  Зар сурталчилгаа 1
 • 10:00
  “Уртын дууны тив”
 • 10:45
  Зар сурталчилгаа 2
 • 11:00
  “ Монголын өдөр” хөтөлбөр
 • 11:45
  Зар сурталчилгаа 3
 • 12:00
  “Уяхан замба тивийн наран дор уртын дуугаа мөнхөлье” 1
 • 12:45
  Зар сурталчилгаа 1
 • 13:00
  Хүн чанар
 • 13:45
  Зар сурталчилгаа 2
 • 14:00
  Хөвсгөл аймгийн ХДТ 40 жил
 • 15:42
  Монгол ардын дуу
 • 16:00
  Хошин урлагийн цаг
 • 16:45
  Найзуудаа наашаа хүүхдийн нэвтрүүлэг
 • 17:45
  Зар сурталчилгаа 3
 • 18:00
  “Уяхан замба тивийн наран дор уртын дуугаа мөнхөлье” 2
 • 18:45
  Зар сурталчилгаа 1
 • 19:00
  “Монголын нэг өдөр” мэдээллийн хөтөлбөр
 • 19:45
  Зар сурталчилгаа 2
 • 20:00
  Морин хуур 2016
 • 21:00
  Хүслийн жигүүр:
 • 21:45
  Зар сурталчилгаа 3
 • 22:00
  “Малчин аав” Дорноговь аймаг
 • 22:45
  “ Монголын үдэш “ хөтөлбөр

Олон Саналтай

II/2010:10

AsianBox

"Аз жаргалын хэлтэрхий" ОАК 41-р анги

II/2019:00

AsianBox

"Аз жаргалын хэлтэрхий" ОАК 42-р анги

II/2020:10

MN25

"амьдрал өөрөө гайхамшиг" оак 11-р анги