10-25

 • 07:55
  Стар телевиз үзүүлж байна
 • 08:00
  Бизнес амжилт
 • 08:30
  "Нууцлаг Жүжү" Хүүхэлдэйн кино 1-р бүлгийн 29,30-р анги
 • 09:00
  Стар мэдээллийн хөтөлбөрийн тойм
 • 09:55
  E-Mart үзүүлж байна
 • 10:00
  "Эцэг эхийн хайр" ХОАК 44-р анги
 • 10:45
  Нэрийн хуудас бизнес нэвтрүүлэг
 • 11:00
  НТБҮТөвийн: Эцэг эхчүүдэд зохирулсан теле хичээл: Гэр бүлийн үнэт зүйл
 • 11:20
  "Элч" цуврал нэвтрүүлэг
 • 11:30
  "Азын 10000" шууд нэвтрүүлэг
 • 13:00
  Хамтдаа суръя теле хичээл
 • 13:25
  Нэрийн хуудас бизнес нэвтрүүлэг
 • 13:30
  НТБҮТөвийн: Эцэг эхчүүдэд зохирулсан теле хичээл: Гэр бүлийн үнэт зүйл
 • 13:50
  Тоглоом СОАК 15-р анги
 • 15:00
  Стар мэдээллийн хөтөлбөр
 • 15:30
  "Азын 10000" шууд нэвтрүүлэг
 • 17:00
  "Элч" цуврал нэвтрүүлэг
 • 17:10
  E-Mart үзүүлж байна
 • 17:15
  Нэрийн хуудас бизнес нэвтрүүлэг
 • 17:30
  Бизнес амжилт
 • 18:00
  "Залуу нас" ХОАК 1-р анги
 • 19:00
  "Нууцлаг Жүжү" Хүүхэлдэйн кино 1-р бүлгийн 31,32-р анги
 • 19:30
  Стар мэдээллийн хөтөлбөр
 • 20:25
  E-Mart үзүүлж байна
 • 20:30
  Тоглоом СОАК 16-р анги
 • 21:45
  Сити Резиденс: Өнөр бүл хямдралын аян
 • 22:00
  Гэрч ОАК 02-р бүлгийн 61-р анги
 • 23:00
  Стар мэдээллийн хөтөлбөр
 • 00:00
  Манай дэлгэцнээ

10-26

 • 07:55
  Стар телевиз үзүүлж байна
 • 08:00
  Бизнес амжилт
 • 08:30
  "Нууцлаг Жүжү" Хүүхэлдэйн кино 1-р бүлгийн 31,32-р анги
 • 09:00
  Стар мэдээллийн хөтөлбөр
 • 09:55
  E-Mart үзүүлж байна
 • 10:00
  "Залуу нас" ХОАК 1-р анги
 • 10:45
  Нэрийн хуудас бизнес нэвтрүүлэг
 • 11:00
  НТБҮТөвийн: Эцэг эхчүүдэд зохирулсан теле хичээл: Хэвлэл мэдээлэл, мэдээллийн суурь боловсрол
 • 11:20
  "Элч" цуврал нэвтрүүлэг
 • 11:30
  "Азын 10000" шууд нэвтрүүлэг
 • 13:00
  Хамтдаа суръя теле хичээл
 • 13:25
  Нэрийн хуудас бизнес нэвтрүүлэг
 • 13:30
  НТБҮТөвийн: Эцэг эхчүүдэд зохирулсан теле хичээл: Хэвлэл мэдээлэл, мэдээллийн суурь боловсрол
 • 13:50
  Тоглоом СОАК 16-р анги
 • 15:00
  Стар мэдээллийн хөтөлбөр
 • 15:30
  "Азын 10000" шууд нэвтрүүлэг
 • 17:00
  "Элч" цуврал нэвтрүүлэг
 • 17:10
  E-Mart үзүүлж байна
 • 17:15
  Нэрийн хуудас бизнес нэвтрүүлэг
 • 17:30
  Бизнес амжилт
 • 18:00
  "Залуу нас" ХОАК 2-р анги
 • 19:00
  "Нууцлаг Жүжү" Хүүхэлдэйн кино 1-р бүлгийн 33,34-р анги
 • 19:30
  Стар мэдээллийн хөтөлбөр
 • 20:25
  E-Mart үзүүлж байна
 • 20:30
  "Сэтгэл засагч" СОАК 1-р анги
 • 21:50
  Стар телевиз үзүүлж байна
 • 22:00
  Гэрч ОАК 02-р бүлгийн 62-р анги
 • 23:00
  Стар мэдээллийн хөтөлбөр
 • 00:00
  Манай дэлгэцнээ

10-27

 • 07:55
  Стар телевиз үзүүлж байна
 • 08:00
  Бизнес амжилт
 • 08:30
  "Нууцлаг Жүжү" Хүүхэлдэйн кино 1-р бүлгийн 33,34-р анги
 • 09:00
  Стар мэдээллийн хөтөлбөр
 • 09:55
  E-Mart үзүүлж байна
 • 10:00
  "Залуу нас" ХОАК 2-р анги
 • 10:45
  Нэрийн хуудас бизнес нэвтрүүлэг
 • 11:00
  НТБҮТөвийн: Эцэг эхчүүдэд зохирулсан теле хичээл: Өрхийн төсөв
 • 11:20
  "Элч" цуврал нэвтрүүлэг
 • 11:30
  "Азын 10000" шууд нэвтрүүлэг
 • 13:00
  Хамтдаа суръя теле хичээл
 • 13:25
  Нэрийн хуудас бизнес нэвтрүүлэг
 • 13:30
  НТБҮТөвийн: Эцэг эхчүүдэд зохирулсан теле хичээл: Өрхийн төсөв
 • 13:50
  "Сэтгэл засагч" СОАК 1-р анги
 • 15:00
  Стар мэдээллийн хөтөлбөр
 • 15:30
  "Азын 10000" шууд нэвтрүүлэг
 • 17:00
  "Элч" цуврал нэвтрүүлэг
 • 17:10
  E-Mart үзүүлж байна
 • 17:15
  Нэрийн хуудас бизнес нэвтрүүлэг
 • 17:30
  Бизнес амжилт
 • 18:00
  "Залуу нас" ХОАК 3-р анги
 • 19:00
  "Нууцлаг Жүжү" Хүүхэлдэйн кино 1-р бүлгийн 35,36-р анги
 • 19:30
  Стар мэдээллийн хөтөлбөр
 • 20:25
  E-Mart үзүүлж байна
 • 20:30
  "Сэтгэл засагч" СОАК 2-р анги
 • 21:50
  Стар телевиз үзүүлж байна
 • 22:00
  Гэрч ОАК 02-р бүлгийн 63-р анги
 • 23:00
  Стар мэдээллийн хөтөлбөр
 • 00:00
  Манай дэлгэцнээ

10-28

 • 07:55
  Стар телевиз үзүүлж байна
 • 08:00
  Бизнес амжилт
 • 08:30
  "Нууцлаг Жүжү" Хүүхэлдэйн кино 1-р бүлгийн 35,36-р анги
 • 09:00
  Стар мэдээллийн хөтөлбөр
 • 09:55
  E-Mart үзүүлж байна
 • 10:00
  "Залуу нас" ХОАК 3-р анги
 • 10:45
  Нэрийн хуудас бизнес нэвтрүүлэг
 • 11:00
  НТБҮТөвийн: Эцэг эхчүүдэд зохирулсан теле хичээл: Аюулгүй өрх
 • 11:20
  "Элч" цуврал нэвтрүүлэг
 • 11:30
  "Азын 10000" шууд нэвтрүүлэг
 • 13:00
  Хамтдаа суръя теле хичээл
 • 13:25
  Нэрийн хуудас бизнес нэвтрүүлэг
 • 13:30
  НТБҮТөвийн: Эцэг эхчүүдэд зохирулсан теле хичээл: Аюулгүй өрх
 • 13:50
  "Сэтгэл засагч" СОАК 2-р анги
 • 15:00
  Стар мэдээллийн хөтөлбөр
 • 15:30
  "Азын 10000" шууд нэвтрүүлэг
 • 17:00
  "Элч" цуврал нэвтрүүлэг
 • 17:10
  E-Mart үзүүлж байна
 • 17:15
  Нэрийн хуудас бизнес нэвтрүүлэг
 • 17:30
  Бизнес амжилт
 • 18:00
  "Залуу нас" ХОАК 4-р анги
 • 19:00
  "Нууцлаг Жүжү" Хүүхэлдэйн кино 1-р бүлгийн 37,38-р анги
 • 19:30
  Стар мэдээллийн хөтөлбөр
 • 20:25
  E-Mart үзүүлж байна
 • 20:30
  "Сэтгэл засагч" СОАК 3-р анги
 • 21:50
  Стар телевиз үзүүлж байна
 • 22:00
  Гэрч ОАК 02-р бүлгийн 64-р анги
 • 23:00
  Стар мэдээллийн хөтөлбөр
 • 00:00
  Манай дэлгэцнээ

10-29

 • 07:55
  Стар телевиз үзүүлж байна
 • 08:00
  Бизнес амжилт
 • 08:30
  "Нууцлаг Жүжү" Хүүхэлдэйн кино 1-р бүлгийн 37,38-р анги
 • 09:00
  Стар мэдээллийн хөтөлбөр
 • 09:55
  E-Mart үзүүлж байна
 • 10:00
  "Залуу нас" ХОАК 4-р анги
 • 10:45
  Нэрийн хуудас бизнес нэвтрүүлэг
 • 11:00
  НТБҮТөвийн: Эцэг эхчүүдэд зохирулсан теле хичээл: Гэр бүлийн сэтгэл зүй
 • 11:20
  "Элч" цуврал нэвтрүүлэг
 • 11:30
  Cinema nigth тоглолт
 • 13:00
  Хамтдаа суръя теле хичээл
 • 13:25
  Нэрийн хуудас бизнес нэвтрүүлэг
 • 13:30
  НТБҮТөвийн: Эцэг эхчүүдэд зохирулсан теле хичээл: Гэр бүлийн сэтгэл зүй
 • 13:50
  "Сэтгэл засагч" СОАК 3-р анги
 • 15:00
  Стар мэдээллийн хөтөлбөр
 • 15:30
  Монгол гарвал: Эрүүл Монгол хүн оршвой
 • 16:10
  Барилгын материалын худалдаа үйлдвэр технологийн парк
 • 17:10
  E-Mart үзүүлж байна
 • 17:15
  Нэрийн хуудас бизнес нэвтрүүлэг
 • 17:30
  Бизнес амжилт
 • 18:00
  "Залуу нас" ХОАК 5-р анги
 • 19:00
  "Нууцлаг Жүжү" Хүүхэлдэйн кино 1-р бүлгийн 39,40-р анги
 • 19:30
  Стар мэдээллийн хөтөлбөр
 • 20:25
  E-Mart үзүүлж байна
 • 20:30
  "Сэтгэл засагч" СОАК 4-р анги
 • 21:45
  Сити Резиденс: Өнөр бүл хямдралын аян
 • 22:00
  Гэрч ОАК 02-р бүлгийн 65-р анги
 • 23:00
  Стар мэдээллийн хөтөлбөр
 • 00:00
  Манай дэлгэцнээ

10-30

 • 07:55
  Стар телевиз үзүүлж байна
 • 08:00
  "Нууцлаг Жүжү" Хүүхэлдэйн кино 1-р бүлгийн 31-34-р анги
 • 09:00
  Стар мэдээллийн хөтөлбөр
 • 09:55
  E-Mart үзүүлж байна
 • 10:00
  "Залуу нас" ХОАК 1-р анги
 • 10:45
  Нэрийн хуудас бизнес нэвтрүүлэг
 • 11:00
  Бизнес амжилт
 • 11:30
  "Залуу нас" ХОАК 2,3-р анги
 • 13:10
  Инээмсэглэл хамтлагийн тоглолт
 • 15:45
  "Залуу нас" ХОАК 4,5-р анги
 • 17:25
  Нэрийн хуудас бизнес нэвтрүүлэг
 • 17:40
  Бизнес амжилт
 • 18:10
  "Сэтгэл засагч" СОАК 1,2-р анги
 • 20:30
  E-Mart үзүүлж байна
 • 20:35
  Монгол дерби: Адуучин тэмцээн
 • 21:10
  Монгол гарвал: Эрүүл Монгол хүн оршвой
 • 22:00
  Миний Энэтхэг найз /My Hindu Friend/УСК
 • 00:10
  Манай дэлгэцнээ

10-31

 • 07:55
  Стар телевиз үзүүлж байна
 • 08:00
  "Нууцлаг Жүжү" Хүүхэлдэйн кино 1-р бүлгийн 35-40-р анги
 • 09:30
  Бизнес амжилт
 • 10:00
  Гэрч ОАК 02-р бүлгийн 61-р анги
 • 10:50
  Нэрийн хуудас бизнес нэвтрүүлэг
 • 11:05
  Монгол дерби: Адуучин тэмцээн
 • 11:40
  Гэрч ОАК 02-р бүлгийн 62,63-р анги
 • 13:20
  3 охин: Хурдлах тусам
 • 14:50
  "Сэтгэл засагч"СОАК 3,4-р анги
 • 17:10
  Нэрийн хуудас бизнес нэвтрүүлэг
 • 17:25
  Бизнес амжилт
 • 17:55
  Гэрч ОАК 02-р бүлгийн 64,65-р анги
 • 19:30
  Стар мэдээллийн хөтөлбөрийн тойм
 • 20:25
  E-Mart үзүүлж байна
 • 20:30
  Барилгын материалын худалдаа үйлдвэр технологийн парк
 • 21:40
  "Хот" бичил цуврал нэвтрүүлэг
 • 22:00
  Өрөө /The Room/УСК
 • 23:50
  Стар телевиз үзүүлж байна
 • 00:10
  Манай дэлгэцнээ

Олон Саналтай

X/2619:30

Боловсрол ТВ

"Миний гайхалтай амьдрал" ОАК 1,2-р анги

X/2620:35

MovieBox

"Оргох төлөвлөгөө (Escape Plan)" УСК

X/2610:00

NTV

СӨБ-ын теле хичээл:"Хэл яриа" бага, дунд бүлэг