06-17

 • 09:00
  Эхлэл
 • 09:05
  Хүүхэлдэйн кино
 • 09:20
  ярилцлагын цаг давталт
 • 10:20
  alivemax үзүүлж байна
 • 10:30
  Зар мэдээ
 • 10:40
  Уран сайхны кино
 • 12:10
  бизнес цаг
 • 12:30
  хөгжмийн завсарлаг
 • 12:50
  Зар мэдээ
 • 13:00
  Тоглолтын цаг
 • 14:00
  Үнэн ба зөв цаг давталт
 • 15:00
  Хошин шог
 • 15:50
  Зар мэдээ
 • 16:00
  Хүүхэлдэйн кино
 • 16:30
  бизнес цаг
 • 16:50
  нутагын тухай дуунууд
 • 17:50
  Зар мэдээ
 • 18:00
  манайд хоноё давталт
 • 18:50
  Зар мэдээ
 • 19:00
  Үнэн ба зөв цаг давталт
 • 20:00
  бизнес цаг
 • 20:20
  Ээжийн тухай дуунууд
 • 20:50
  Зар мэдээ
 • 21:00
  ярилцлагын цаг давталт
 • 22:00
  10 news тойм
 • 23:00
  Уран сайхны кино
 • 00:40
  Эфир төгсөв

06-18

 • 08:00
  Эхлэл
 • 08:05
  Хүүхэлдэйн кино
 • 08:30
  өглөө хөтөлбөр шууд
 • 09:20
  Үнэн ба зөв цаг давталт
 • 10:20
  alivemax үзүүлж байна
 • 10:30
  Зар мэдээ
 • 10:40
  Ард түмний зууч шууд
 • 12:30
  бизнес цаг
 • 12:50
  Зар мэдээ
 • 13:00
  Ард түмний зууч давталт
 • 14:00
  Үнэн ба зөв цаг давталт
 • 15:00
  хуучны гадаад дуунууд
 • 15:50
  Зар мэдээ
 • 16:00
  Ард түмний зууч давталт
 • 17:00
  бизнес цаг
 • 17:20
  Хүүхэлдэйн кино
 • 17:50
  Зар мэдээ
 • 18:00
  Ээжийн тухай дуунууд
 • 18:50
  Зар мэдээ
 • 19:00
  хүрээ панз шууд
 • 20:00
  бизнес цаг
 • 20:20
  Зар мэдээ
 • 20:30
  Үнэн ба зөв цаг шууд
 • 21:30
  10 news мэдээллийн хөтөлбөр
 • 22:00
  Уран сайхны кино
 • 23:40
  10 news мэдээллийн хөтөлбөр
 • 00:10
  төгсгөл

06-19

 • 08:00
  Эхлэл
 • 08:05
  Хүүхэлдэйн кино
 • 08:30
  өглөө хөтөлбөр шууд
 • 09:20
  Үнэн ба зөв цаг давталт
 • 10:20
  alivemax үзүүлж байна
 • 10:30
  Зар мэдээ
 • 10:40
  Ард түмний зууч шууд
 • 12:30
  бизнес цаг
 • 12:50
  Зар мэдээ
 • 13:00
  Ард түмний зууч давталт
 • 14:00
  Үнэн ба зөв цаг давталт
 • 15:00
  хуучны гадаад дуунууд
 • 15:50
  Зар мэдээ
 • 16:00
  Ард түмний зууч давталт
 • 17:00
  бизнес цаг
 • 17:20
  Хүүхэлдэйн кино
 • 17:50
  Зар мэдээ
 • 18:00
  Аавын тухай дуунууд
 • 18:50
  Зар мэдээ
 • 19:00
  хүрээ панз шууд
 • 20:00
  бизнес цаг
 • 20:20
  Зар мэдээ
 • 20:30
  Үнэн ба зөв цаг шууд
 • 21:30
  10 news мэдээллийн хөтөлбөр
 • 22:00
  Уран сайхны кино
 • 23:40
  10 news мэдээллийн хөтөлбөр
 • 00:10
  төгсгөл

06-20

 • 08:00
  Эхлэл
 • 08:05
  Хүүхэлдэйн кино
 • 08:30
  өглөө хөтөлбөр шууд
 • 09:20
  Үнэн ба зөв цаг давталт
 • 10:20
  alivemax үзүүлж байна
 • 10:30
  Зар мэдээ
 • 10:40
  Ард түмний зууч шууд
 • 12:30
  бизнес цаг
 • 12:50
  Зар мэдээ
 • 13:00
  Ард түмний зууч давталт
 • 14:00
  Үнэн ба зөв цаг давталт
 • 15:00
  хуучны гадаад дуунууд
 • 15:50
  Зар мэдээ
 • 16:00
  Ард түмний зууч давталт
 • 17:00
  бизнес цаг
 • 17:20
  Хүүхэлдэйн кино
 • 17:50
  Зар мэдээ
 • 18:00
  Нутагын тухай дуунууд
 • 18:50
  Зар мэдээ
 • 19:00
  хүрээ панз шууд
 • 20:00
  бизнес цаг
 • 20:20
  Зар мэдээ
 • 20:30
  Үнэн ба зөв цаг шууд
 • 21:30
  10 news мэдээллийн хөтөлбөр
 • 22:00
  Уран сайхны кино
 • 23:40
  10 news мэдээллийн хөтөлбөр
 • 00:10
  төгсгөл

06-21

 • 08:00
  Эхлэл
 • 08:05
  Хүүхэлдэйн кино
 • 08:30
  өглөө хөтөлбөр шууд
 • 09:20
  Үнэн ба зөв цаг давталт
 • 10:20
  alivemax үзүүлж байна
 • 10:30
  Зар мэдээ
 • 10:40
  Ард түмний зууч шууд
 • 12:30
  бизнес цаг
 • 12:50
  Зар мэдээ
 • 13:00
  Ард түмний зууч давталт
 • 14:00
  Үнэн ба зөв цаг давталт
 • 15:00
  хуучны гадаад дуунууд
 • 15:50
  Зар мэдээ
 • 16:00
  Ард түмний зууч давталт
 • 17:00
  бизнес цаг
 • 17:20
  Хүүхэлдэйн кино
 • 17:50
  Зар мэдээ
 • 18:00
  Ээжийн тухай дуунууд
 • 18:50
  Зар мэдээ
 • 19:00
  хүрээ панз шууд
 • 20:00
  бизнес цаг
 • 20:20
  Зар мэдээ
 • 20:30
  Үнэн ба зөв цаг шууд
 • 21:30
  10 news мэдээллийн хөтөлбөр
 • 22:00
  Уран сайхны кино
 • 23:40
  10 news мэдээллийн хөтөлбөр
 • 00:10
  төгсгөл

06-22

 • 08:00
  Эхлэл
 • 08:05
  Хүүхэлдэйн кино
 • 08:30
  өглөө хөтөлбөр шууд
 • 09:20
  Үнэн ба зөв цаг давталт
 • 10:20
  alivemax үзүүлж байна
 • 10:30
  Зар мэдээ
 • 10:40
  Ард түмний зууч шууд
 • 12:30
  бизнес цаг
 • 12:50
  Зар мэдээ
 • 13:00
  Ард түмний зууч давталт
 • 14:00
  Үнэн ба зөв цаг давталт
 • 15:00
  хуучны гадаад дуунууд
 • 15:50
  Зар мэдээ
 • 16:00
  Ард түмний зууч давталт
 • 17:00
  бизнес цаг
 • 17:20
  Хүүхэлдэйн кино
 • 17:50
  Зар мэдээ
 • 18:00
  Ээжийн тухай дуунууд
 • 18:50
  Зар мэдээ
 • 19:00
  хүрээ панз шууд
 • 20:00
  бизнес цаг
 • 20:20
  Зар мэдээ
 • 20:30
  Үнэн ба зөв цаг шууд
 • 21:30
  10 news мэдээллийн хөтөлбөр
 • 22:00
  Уран сайхны кино
 • 23:40
  10 news мэдээллийн хөтөлбөр
 • 00:10
  төгсгөл

06-23

 • 09:00
  Эхлэл
 • 09:05
  өглөө хөтөлбөр шууд
 • 10:00
  Хүүхэлдэйн кино
 • 10:20
  alivemax үзүүлж байна
 • 10:30
  Зар мэдээ
 • 10:40
  Ард түмний зууч шууд
 • 12:30
  бизнес цаг
 • 12:50
  Зар мэдээ
 • 13:00
  Ард түмний зууч давталт
 • 14:00
  Үнэн ба зөв цаг
 • 15:00
  хуучны гадаад дуунууд
 • 15:50
  Зар мэдээ
 • 16:00
  Ард түмний зууч давталт
 • 17:00
  Хүүхэлдэйн кино
 • 17:30
  бизнес цаг
 • 17:50
  Зар мэдээ
 • 18:00
  Морины тухай дуунууд
 • 18:50
  Зар мэдээ
 • 19:00
  Үнэн ба зөв цаг давталт
 • 20:00
  бизнес цаг
 • 20:20
  Хошин шог
 • 20:50
  Зар мэдээ
 • 21:00
  ярилцлагын цаг шууд
 • 22:00
  10 news тойм
 • 23:00
  Уран сайхны кино
 • 00:40
  Эфир төгсөв

06-24

 • 09:00
  Эхлэл
 • 09:05
  Хүүхэлдэйн кино
 • 09:20
  ярилцлагын цаг давталт
 • 10:20
  alivemax үзүүлж байна
 • 10:30
  Зар мэдээ
 • 10:40
  Уран сайхны кино
 • 12:10
  бизнес цаг
 • 12:30
  хөгжмийн завсарлаг
 • 12:50
  Зар мэдээ
 • 13:00
  Тоглолтын цаг
 • 14:00
  Үнэн ба зөв цаг давталт
 • 15:00
  Хошин шог
 • 15:50
  Зар мэдээ
 • 16:00
  Хүүхэлдэйн кино
 • 16:30
  бизнес цаг
 • 16:50
  нутагын тухай дуунууд
 • 17:50
  Зар мэдээ
 • 18:00
  манайд хоноё давталт
 • 18:50
  Зар мэдээ
 • 19:00
  Үнэн ба зөв цаг давталт
 • 20:00
  бизнес цаг
 • 20:20
  Ээжийн тухай дуунууд
 • 20:50
  Зар мэдээ
 • 21:00
  ярилцлагын цаг давталт
 • 22:00
  10 news тойм
 • 23:00
  Уран сайхны кино
 • 00:40
  Эфир төгсөв

Олон Саналтай

VI/1801:00

NTV

Хөлбөмбөгийн ДАШТ G хэсэг “Тунис – Англи” тоглолтын өмнө /шууд/

VI/1821:00

SPS Хөлбөмбөг

ХӨЛБӨМБӨГИЙН ДАШТ-2018 ХӨТӨЧ НЭВТРҮҮЛЭГ №2

VI/1815:00

МҮОНТ

Тоглолтын өмнө: Бразил- Швейцарь /давталт/