02-19

 • 07:10
  мэдээ мэдээллийн "цаг" хөтөлбөр
 • 08:50
  "танд тустай агшин" зарын цаг
 • 08:55
  цаг агаарын мэдээ
 • 09:00
  "house location" үл хөдлөх хөрөнгийн нэвтрүүлэг
 • 09:30
  "гэгээн өглөө" өглөөний ярилцлага
 • 09:50
  агаарын бохирдол
 • 10:00
  "х" хөтөлбөр
 • 12:10
  үл тасрах аялгуу - алтан шар зам өлзийтэй байг шоу
 • 13:10
  агаарын бохирдол
 • 13:30
  "house location" үл хөдлөх хөрөнгийн нэвтрүүлэг
 • 14:00
  "танд тустай агшин" зарын цаг
 • 14:05
  "чак хак" цэнгээнт нэвтрүүлэг
 • 14:35
  цаг агаарын мэдээ
 • 14:40
  "экстра" орос худалдааны төв үзүүлж байна
 • 14:45
  алтан туурайт монгол хүлгүүд - баянхонгор аймгийн бөмбөгөр сумын хашаатын хүрд галын уяачид
 • 15:45
  "адмираль" оак 6 -р анги
 • 17:05
  "tvmall"
 • 17:10
  хүчирхийлэлгүй ирээдүй
 • 17:15
  цаг агаарын мэдээ
 • 17:20
  "танд тустай агшин" зарын цаг
 • 17:25
  "house location" үл хөдлөх хөрөнгийн нэвтрүүлэг
 • 18:05
  "экстра" орос худалдааны төв үзүүлж байна
 • 18:10
  "эрүүл амьдарцгаая - эрүүл мэндийн цаг" нэвтрүүлэг
 • 18:50
  "ажлын дараа"
 • 19:20
  үл тасрах аялгуу - алтан шар зам өлзийтэй байг шоу
 • 20:55
  шинэ-амгалан хороолол үзүүлж байна
 • 21:00
  мэдээ мэдээллийн "цаг" хөтөлбөр
 • 22:40
  "адмираль" оак 7 -р анги
 • 00:10
  "house location" үл хөдлөх хөрөнгийн нэвтрүүлэг
 • 00:40
  эфир завсарласан

02-20

 • 06:15
  мэдээ мэдээллийн "цаг" хөтөлбөр
 • 08:55
  "house location" Үл хӨдлӨх хӨрӨнгийн нэвтрҮҮлэг
 • 09:25
  "танд тустай агшин" зарын цаг
 • 09:30
  "гэгээн өглөө" ярилцлага
 • 10:00
  улаанбаатар- хөрөнгө оруулалт бизнес уулзалт шууд
 • 12:00
  үл тасрах аялгуу - алтан шар зам өлзийтэй байг шоу
 • 13:00
  мэдээ
 • 13:20
  "адмираль" оак 7 -р анги
 • 14:10
  "мэндийн цэнхэр хадаг" шууд хөтөлбөр
 • 15:00
  "эзэгтэй нарын цаг" нэвтрҮҮлэг
 • 15:30
  "экстра" орос худалдааны төв үзүүлж байна
 • 15:35
  "танд тустай агшин" зарын цаг
 • 15:40
  цаг агаарын мэдээ
 • 15:45
  "эрҮҮл амьдарцгааЯ - эрҮҮл мэндийн цаг"
 • 16:15
  "reach the beauty"
 • 16:45
  tvmall
 • 16:50
  цаг агаарын мэдээ
 • 16:55
  "хүсэл мөрөөдлийн хотхон"хүүхдийн нэвтрүүлэг
 • 17:20
  "house location" Үл хӨдлӨх хӨрӨнгийн нэвтрҮҮлэг
 • 17:50
  "экстра" орос худалдааны төв үзүүлж байна
 • 17:55
  "танд тустай агшин" зарын цаг
 • 18:00
  мэдээ
 • 18:50
  "монгол улсаа хөгжүүлье"ток шоу
 • 19:20
  үл тасрах аялгуу - алтан шар зам өлзийтэй байг шоу
 • 21:00
  мэдээ мэдээллийн "цаг" хӨтӨлбӨр
 • 22:40
  "хаан тревэл" аялалын нэвтрүүлэг
 • 23:00
  "адмираль" оак 8 -р анги
 • 00:30
  "house location" Үл хӨдлӨх хӨрӨнгийн нэвтрҮҮлэг
 • 01:00
  эфир завсарласан

02-21

 • 07:00
  мэдээ мэдээллийн "цаг" хӨтӨлбӨр
 • 08:40
  "хүсэл мөрөөдлийн хотхон"хүүхдийн нэвтрүүлэг
 • 09:00
  "house location" Үл хӨдлӨх хӨрӨнгийн нэвтрҮҮлэг
 • 09:30
  "гэгээн ӨглӨӨ" ӨглӨӨний Ярилцлага
 • 09:50
  цаг агаарын мэдээ
 • 09:55
  "танд тустай агшин" зарын цаг
 • 10:00
  "адмираль" оак 8 -р анги 1-р хэсэг
 • 11:00
  мэдээ
 • 11:20
  "адмираль" оак 8 -р анги 2-р хэсэг
 • 11:50
  цаг агаарын мэдээ
 • 11:55
  "танд тустай агшин" зарын цаг
 • 12:00
  "эрҮҮл амьдарцгааЯ - эрҮҮл мэндийн цаг"
 • 12:30
  "house location" Үл хӨдлӨх хӨрӨнгийн нэвтрҮҮлэг
 • 13:00
  мэдээ
 • 13:25
  цаг агаарын мэдээ
 • 13:30
  "монгол улсаа хөгжүүлье"ток шоу
 • 14:00
  "мэндийн цэнхэр хадаг" шууд хөтөлбөр
 • 15:00
  "эзэгтэй нарын цаг" нэвтрҮҮлэг
 • 15:30
  үл тасрах аялгуу - алтан шар зам өлзийтэй байг шоу
 • 16:30
  "мэндийн цэнхэр хадаг" шууд хөтөлбөр
 • 16:55
  "tvmall"
 • 17:00
  цаг агаарын мэдээ
 • 17:05
  "хүсэл мөрөөдлийн хотхон"хүүхдийн нэвтрүүлэг
 • 17:25
  "house location" Үл хӨдлӨх хӨрӨнгийн нэвтрҮҮлэг
 • 17:55
  "танд тустай агшин" зарын цаг
 • 18:00
  мэдээ
 • 18:50
  "топ сэдэв" хэлэлцүүлэг
 • 19:20
  үл тасрах аялгуу - алтан шар зам өлзийтэй байг шоу
 • 21:00
  мэдээ мэдээллийн "цаг" хӨтӨлбӨр
 • 22:40
  "адмираль" оак 9 -р анги
 • 00:00
  "house location" Үл хӨдлӨх хӨрӨнгийн нэвтрҮҮлэг
 • 00:30
  эфир завсарласан

02-22

 • 07:00
  мэдээ мэдээллийн "цаг" хӨтӨлбӨр
 • 08:40
  "хүсэл мөрөөдлийн хотхон"хүүхдийн нэвтрүүлэг
 • 09:00
  "house location" Үл хӨдлӨх хӨрӨнгийн нэвтрҮҮлэг
 • 09:30
  "гэгээн ӨглӨӨ" ӨглӨӨний Ярилцлага
 • 10:00
  цаг агаарын мэдээ
 • 10:05
  "танд тустай агшин" зарын цаг
 • 10:10
  "адмираль" оак 9 -р анги 1-р хэсэг
 • 11:00
  мэдээ
 • 11:20
  "адмираль" оак 9 -р анги 2-р хэсэг
 • 11:50
  цаг агаарын мэдээ
 • 11:55
  "танд тустай агшин" зарын цаг
 • 12:00
  үл тасрах аялгуу - алтан шар зам өлзийтэй байг шоу
 • 13:00
  мэдээ
 • 13:30
  "house location" Үл хӨдлӨх хӨрӨнгийн нэвтрҮҮлэг
 • 14:00
  "мэндийн цэнхэр хадаг" шууд хөтөлбөр
 • 15:00
  "топ сэдэв" хэлэлцүүлэг
 • 15:30
  зэвүүн яриа
 • 16:45
  "tvmall''
 • 16:50
  цаг агаарын мэдээ
 • 16:55
  амжилтын төлөө
 • 17:25
  "house location" Үл хӨдлӨх хӨрӨнгийн нэвтрҮҮлэг
 • 17:55
  "танд тустай агшин" зарын цаг
 • 18:00
  мэдээ
 • 18:50
  "Чак хак" цэнгээнт нэвтрҮҮлэг
 • 19:20
  үл тасрах аялгуу - алтан шар зам өлзийтэй байг шоу
 • 21:00
  мэдээ мэдээллийн "цаг" хӨтӨлбӨр
 • 22:40
  "хаан тревэл" аялалын нэвтрүүлэг
 • 23:00
  "адмираль" оак 10 -р анги
 • 00:30
  "house location" Үл хӨдлӨх хӨрӨнгийн нэвтрҮҮлэг
 • 01:00
  эфир завсарласан

02-23

 • 07:00
  мэдээ мэдээллийн "цаг" хӨтӨлбӨр
 • 08:40
  "хүсэл мөрөөдлийн хотхон"хүүхдийн нэвтрүүлэг
 • 09:00
  "house location" Үл хӨдлӨх хӨрӨнгийн нэвтрҮҮлэг
 • 09:30
  "кайф" нэвтрүүлэг
 • 09:50
  цаг агаарын мэдээ
 • 09:55
  "танд тустай агшин" зарын цаг
 • 10:00
  "адмираль" оак 10 -р анги 1-р хэсэг
 • 11:00
  мэдээ
 • 11:20
  "адмираль" оак 10 -р анги 2-р хэсэг
 • 11:50
  цаг агаарын мэдээ
 • 11:55
  "танд тустай агшин" зарын цаг
 • 12:00
  үл тасрах аялгуу - алтан шар зам өлзийтэй байг шоу
 • 13:00
  мэдээ
 • 13:30
  "house location" Үл хӨдлӨх хӨрӨнгийн нэвтрҮҮлэг
 • 14:00
  "мэндийн цэнхэр хадаг" шууд хөтөлбөр
 • 15:00
  сэтгэл тайван хүүхэд нас
 • 15:10
  хүчирхийлэлгүй ирээдүй
 • 15:20
  мэндийн цэнхэр хадаг шууд нэвтрүүлэг
 • 16:50
  ажлын дараа
 • 17:20
  "tvmall''
 • 17:25
  "house location" Үл хӨдлӨх хӨрӨнгийн нэвтрҮҮлэг
 • 17:55
  "танд тустай агшин" зарын цаг
 • 18:00
  мэдээ
 • 18:50
  "reach the beauty"
 • 19:20
  үл тасрах аялгуу - алтан шар зам өлзийтэй байг шоу
 • 21:00
  мэдээ мэдээллийн "цаг" хӨтӨлбӨр
 • 22:40
  "гэсэн ч би хайртай" оак 1 -р анги
 • 00:20
  "house location" Үл хӨдлӨх хӨрӨнгийн нэвтрҮҮлэг
 • 00:50
  эфир завсарласан

02-24

 • 07:00
  мэдээ мэдээллийн "цаг" хӨтӨлбӨр
 • 08:40
  "хүсэл мөрөөдлийн хотхон"хүүхдийн нэвтрүүлэг
 • 09:00
  "house location" Үл хӨдлӨх хӨрӨнгийн нэвтрҮҮлэг
 • 09:30
  "гэсэн ч би хайртай" оак 1 -р анги
 • 11:00
  мэдээ
 • 11:20
  цаг агаарын мэдээ
 • 11:25
  "танд тустай агшин" зарын цаг
 • 11:30
  "house location" Үл хӨдлӨх хӨрӨнгийн нэвтрҮҮлэг
 • 12:00
  "reach the beauty"
 • 12:30
  "мэндийн цэнхэр хадаг" шууд хөтөлбөр
 • 13:00
  мэдээ
 • 13:30
  цаг агаарын мэдээ
 • 13:35
  "танд тустай агшин" зарын цаг
 • 13:40
  "мэндийн цэнхэр хадаг" шууд хөтөлбөр
 • 15:00
  "house location" Үл хӨдлӨх хӨрӨнгийн нэвтрҮҮлэг
 • 15:30
  үл тасрах аялгуу - алтан шар зам өлзийтэй байг шоу
 • 16:30
  "tvmall"
 • 16:35
  цаг агаарын мэдээ
 • 16:40
  "хүсэл мөрөөдлийн хотхон"хүүхдийн нэвтрүүлэг
 • 17:00
  "house location" Үл хӨдлӨх хӨрӨнгийн нэвтрҮҮлэг
 • 17:45
  "танд тустай агшин" зарын цаг
 • 17:50
  мэдээ
 • 18:50
  "эрҮҮл амьдарцгааЯ - эрҮҮл мэндийн цаг" нэвтрҮҮлэг
 • 19:20
  үл тасрах аялгуу - алтан шар зам өлзийтэй байг шоу
 • 21:00
  мэдээ мэдээллийн "цаг" хӨтӨлбӨр
 • 22:40
  "хаан тревэл" аялалын нэвтрүүлэг
 • 23:00
  "гэсэн ч би хайртай" оак 2 -р анги
 • 00:30
  "house location" Үл хӨдлӨх хӨрӨнгийн нэвтрҮҮлэг
 • 01:00
  эфир завсарласан

02-25

 • 07:20
  мэдээ мэдээллийн "цаг" хӨтӨлбӨр
 • 09:00
  "танд тустай агшин" зарын цаг
 • 09:05
  цаг агаарын мэдээ
 • 09:10
  "house location" Үл хӨдлӨх хӨрӨнгийн нэвтрҮҮлэг
 • 09:40
  "гэсэн ч би хайртай" оак 2 -р анги
 • 11:20
  мэндийн цэнхэр хадаг шууд нэвтрүүлэг
 • 13:00
  "house location" Үл хӨдлӨх хӨрӨнгийн нэвтрҮҮлэг
 • 13:30
  кайф нэвтрүүлэг
 • 14:00
  цаг агаарын мэдээ
 • 14:05
  "танд тустай агшин" зарын цаг
 • 14:10
  хүүхэд насыг хайрлая
 • 14:20
  "мэндийн цэнхэр хадаг" шууд хөтөлбөр
 • 15:45
  амжилтын төлөө
 • 16:15
  "мөнхөд оршихуй" сэвжидийн ойд зориулсан баримтат кино
 • 16:55
  "tvmall"
 • 17:00
  цаг агаарын мэдээ
 • 17:05
  "house location" Үл хӨдлӨх хӨрӨнгийн нэвтрҮҮлэг
 • 17:35
  "танд тустай агшин" зарын цаг
 • 17:40
  гэрээт хилчин - цагаан сар
 • 18:00
  сар шинийн гоёл - g fashion salon
 • 18:30
  "reach the beauty" нэвтрҮҮлэг
 • 19:00
  "уих-ын цаг"
 • 19:20
  үл тасрах аялгуу - алтан шар зам өлзийтэй байг шоу
 • 21:00
  мэдээ мэдээллийн "цаг" хӨтӨлбӨр
 • 22:40
  намрын чуулганаар юу амжуулав
 • 22:50
  зэвүүн яриа
 • 23:40
  "гэсэн ч би хайртай" оак 3 -р анги
 • 01:00
  "house location" Үл хӨдлӨх хӨрӨнгийн нэвтрҮҮлэг
 • 01:30
  эфир завсарласан

02-26

 • 06:00
  мэдээ мэдээллийн "цаг" хӨтӨлбӨр
 • 08:40
  үл тасрах аялгуу - алтан шар зам өлзийтэй байг шоу
 • 09:40
  цаг агаарын мэдээ
 • 09:45
  ардын дууны теле концерт
 • 10:20
  хүчирхийлэлгүй ирээдүй
 • 10:30
  үндэсний хүчтэн хөрөг
 • 11:00
  "мэндийн цэнхэр хадаг" шууд хөтөлбөр
 • 12:40
  битүүлэх ёсон
 • 13:00
  үл тасрах аялгуу - алтан шар зам өлзийтэй байг шоу
 • 14:00
  "17-р жарны алтан унжлагат хэмээх гал тахиа жилийн сар шинийн баярт зориулсан хүчит бөхийн барилдаан" шууд дамжуулна
 • 21:00
  мэдээ мэдээллийн "цаг" хӨтӨлбӨр
 • 22:40
  "алаг мэлхийн наадаан"
 • 23:50
  "гэсэн ч би хайртай" оак 4 -р анги
 • 01:30
  эфир завсарласан

Олон Саналтай

II/2010:10

AsianBox

"Аз жаргалын хэлтэрхий" ОАК 41-р анги

II/2019:00

AsianBox

"Аз жаргалын хэлтэрхий" ОАК 42-р анги

II/2020:10

MN25

"амьдрал өөрөө гайхамшиг" оак 11-р анги