04-18

 • 07:20
  Шинэ өглөө эхлэл
 • 07:25
  Амьдрах ухаан иогийн дасгал
 • 08:00
  "Сэрүүлэг" өглөө хөтөлбөр
 • 09:00
  "Толь" мэдээллийн хөтөлбөр /давталт/
 • 10:00
  "Цаг агаарын мэдээ"
 • 10:05
  "Бизнес толь"
 • 10:35
  "Кино миний амьдралд" соён гэгээрүүлэх нэвтрүүлэг
 • 10:50
  "Бизнесс амжилт"
 • 11:30
  "Нийгэм ба Эдийн засаг" ярилцлага
 • 12:10
  "Кино миний амьдралд" соён гэгээрүүлэх нэвтрүүлэг
 • 12:35
  "Саятан өолгох дамжаа" МОАК 2-Р анги
 • 13:35
  "Найзууд" хүүхдийн нэвтрүүлэг
 • 14:35
  "Их түүхийн жимээр" соён гэгээрүүлэх нэвтрүүлэг
 • 15:05
  "Кино миний амьдралд" соён гэгээрүүлэх нэвтрүүлэг
 • 15:30
  "Ц.Е.Г-аас сэрэмжлүүлэг"
 • 15:50
  "Бизнес амжилт"
 • 16:30
  "Найзууд" хүүхдийн нэвтрүүлэг
 • 17:30
  "Нарийн гарц" солонгос хэлний хичээл
 • 17:50
  "Алаг шаазгай" шууд нэвтрүүлэг
 • 18:45
  "Дэлхийн Монгол аялал" танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг
 • 19:00
  "Бизнес толь"
 • 19:30
  "Толь" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 20:30
  "Цаг агаарын мэдээ"
 • 20:35
  "Саятан болгох дамжаа" МОАК 3-р анги
 • 21:35
  "Нээлттэй хүн" нэвтрүүлэг
 • 22:15
  "НЗДТГ " үзүүлж байна
 • 22:30
  "Би ээж болмоор байна" МУСК
 • 00:10
  "Цаг агаарын мэдээ"
 • 00:15
  "Бизнес толь"
 • 00:45
  "Толь" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 01:45
  Эфир хаана

04-19

 • 07:20
  Шинэ өглөө эхлэл
 • 07:25
  Амьдрах ухаан иогийн дасгал
 • 08:00
  "Сэрүүлэг" өглөө хөтөлбөр
 • 09:00
  "Толь" мэдээллийн хөтөлбөр /давталт/
 • 10:00
  "Цаг агаарын мэдээ"
 • 10:05
  "Бизнес толь"
 • 10:35
  "Кино миний амьдралд" соён гэгээрүүлэх нэвтрүүлэг
 • 10:50
  "Бизнес амжилт"
 • 11:30
  "Их түүхийн жимээр"
 • 12:00
  "Найзууд" хүүхдийн нэвтрүүлэг /давталт/
 • 13:00
  "Нээлттэй хүн" нэвтрүүлэг
 • 13:40
  "Саятан болгох дамжаа" МОАК 3-р анги
 • 14:40
  "Аянгын бороо" \1-р хэсэг\
 • 15:15
  "Кино миний амьдралд" соён гэгээрүүлэх нэвтрүүлэг
 • 15:50
  "Бизнес амжилт"
 • 16:30
  "Найзууд" хүүхдийн нэвтрүүлэг
 • 17:30
  "Хүүхэлдэй кино"
 • 17:45
  "Алаг шаазгай" шууд нэвтрүүлэг
 • 18:45
  "Дэлхийн Монгол аялал" танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг
 • 19:00
  "Бизнес толь"
 • 19:30
  "Толь" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 20:30
  "Цаг агаарын мэдээ"
 • 20:35
  "Саятан болгох дамжаа" МОАК 4-р анги
 • 21:35
  "НИТХ"
 • 21:50
  "Үнэнийг өөрөөс нь" нэвтрүүлэг
 • 22:30
  "Хайрын гэрч" зорилтот нэвтрүүлэг
 • 23:10
  "Цаг агаарын мэдээ"
 • 23:15
  "Бизнес толь"
 • 23:45
  "Толь" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 00:45
  Эфир хаана

04-20

 • 07:20
  Шинэ өглөө эхлэл
 • 07:25
  Амьдрах ухаан иогийн дасгал
 • 08:00
  "Сэрүүлэг" өглөө хөтөлбөр
 • 09:00
  "Толь" мэдээллийн хөтөлбөр /давталт/
 • 10:00
  "Цаг агаарын мэдээ"
 • 10:05
  "Бизнес толь"
 • 10:35
  "Кино миний амьдралд" соён гэгээрүүлэх нэвтрүүлэг
 • 11:05
  "Бизнес амжилт"
 • 11:45
  "Үнэнийг өөрөөс нь" нэвтрүүлэг
 • 12:15
  "Найзууд" хүүхдийн нэвтрүүлэг /давталт/
 • 13:15
  "Амьдралын өнгө " соён гэгээрүүлэх нэвтрүүлэ
 • 13:50
  "Аянгын бороо"\2-р хэсэг\
 • 14:20
  "Саятан болгох дамжаа" МОАК 4-р анги
 • 15:10
  "Хайрын гэрч" зорилтот нэвтрүүлэг
 • 15:50
  "Бизнес амжилт"
 • 16:30
  "Найзууд" хүүхдийн нэвтрүүлэг
 • 17:30
  "Нарийн гарц " солонгос хэлний хичээл
 • 17:50
  "Алаг шаазгай" шууд нэвтрүүлэг
 • 18:45
  "Дэлхийн Монгол аялал" танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг
 • 19:00
  "Бизнес толь"
 • 19:30
  "Толь" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 20:30
  "Цаг агаарын мэдээ"
 • 20:35
  "Саятан болгох дамжаа" МОАК 5-р анги
 • 21:35
  "Нээлттэй хүн" нэвтрүүлэг
 • 22:15
  "НЗДТГ " үзүүлж байна
 • 22:30
  "Бодлын хулгайч" МУСК
 • 00:50
  "Цаг агаарын мэдээ"
 • 00:55
  "Бизнес толь"
 • 01:25
  "Толь" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 02:25
  Эфир хаана

04-21

 • 07:20
  Шинэ өглөө эхлэл
 • 07:25
  Амьдрах ухаан иогийн дасгал
 • 08:00
  "Толь" мэдээллийн хөтөлбөр /давталт/
 • 09:00
  "Цаг агаарын мэдээ"
 • 09:05
  "Бизнес толь"
 • 09:35
  "Алтан хүн эмнэлэг" үзүүлж байна
 • 09:50
  "Найзууд" хүүхдийн нэвтрүүлэг /давталт/
 • 10:50
  "Бизнес амжилт"
 • 11:30
  "Аянгын бороо"\3-р хэсэг\
 • 12:30
  "Нээлттэй хүн" нэвтрүүлэг /давталт/
 • 13:00
  "Нэмэх цэнэг" их үдийн хөтөлбөр
 • 14:00
  "Саятан болгох дамжаа" МОАК 1.2-р анги
 • 15:50
  "Бизнес амжилт"
 • 16:30
  "Найзууд" хүүхдийн нэвтрүүлэг
 • 17:30
  "Хүүхэлдэйн кино"
 • 17:45
  "Кино миний амьдралд"
 • 18:05
  "Дэлхийн Монгол аялал" танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг
 • 18:20
  "Бизнес толь"
 • 18:50
  "Толь" мэдээллийн хөтөлбөр тойм
 • 19:50
  "Цаг агаарын мэдээ"
 • 19:55
  "Тавилан" соён гэгээрүүлэх нэвтрүүлэг
 • 20:45
  "Ингэх үү, тэгэх үү" цэнгээнт нэвтрүүлэг
 • 21:35
  "Хүсэл" МУСК
 • 23:15
  "Цаг агаарын мэдээ"
 • 23:20
  "Бизнес толь"
 • 23:50
  "Толь" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 00:50
  Эфир хаана

04-22

 • 07:20
  Шинэ өглөө эхлэл
 • 07:25
  Амьдрах ухаан иогийн дасгал
 • 08:00
  "Толь" мэдээллийн хөтөлбөр тойм /давталт/
 • 09:00
  "Цаг агаарын мэдээ"
 • 09:05
  "Бизнес толь"
 • 09:35
  "Кино миний амьдралд" соён гэгээрүүлэх нэвтрүүлэг
 • 09:50
  "Найзууд" хүүхдийн нэвтрүүлэг /давталт/
 • 10:50
  "Бизнес амжилт"
 • 11:30
  "Аянгын бороо" \4-р хэсэг\
 • 12:10
  "Миний монголын өв соёл"
 • 12:40
  "Монгол наадгай"
 • 13:00
  "Нэмэх цэнэг" их үдийн хөтөлбөр
 • 14:00
  "Саятан болгох дамжаа" МОАК 3.4.5-р анги
 • 16:50
  "Бизнес амжилт"
 • 17:30
  "Тавилан" соён гэгээрүүлэх нэвтрүүлэг
 • 18:10
  "Дэлхийн Монгол аялал" танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг
 • 18:25
  "Бизнес толь"
 • 18:55
  "Чухал сэдэв" хэлэлцүүлэг
 • 19:55
  "Цаг агаарын мэдээ"
 • 20:00
  "Титэм" соён гэгээрүүлэх нэвтрүүлэг
 • 20:40
  "30 хором" анализ
 • 21:20
  "Гоёлын даашинз" МУСК
 • 23:40
  "Цаг агаарын мэдээ"
 • 23:45
  "Бизнес толь"
 • 00:15
  "Толь" мэдээллийн хөтөлбөр тойм /давталт/
 • 01:15
  Эфир хаана

Олон Саналтай

IV/1908:00

SPS Спорт

ЮТА - ОКЛАХОМА NBA ПЛЭЙ-ОФФ (ШУУД) №2

IV/1922:00

AsianBox

"Сүүдэрт ургасан цэцэг" ОАК 1-р анги

IV/1918:40

AsianBox

"Миний эрдэнэ" ОАК 63, 64-р анги