03-31

 • 08:00
  Шинэ өглөө эхлэл
 • 08:05
  "Толь" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 09:05
  Бизнес толь
 • 09:35
  "Төлөв" нэвтрүүлэг
 • 10:15
  "Теле хичээл" 12-р анги /ЭЕШ-Математик/
 • 10:40
  "Теле хичээл" 12-р анги /ЭЕШ-Физик/
 • 11:00
  "Теле хичээл" 8-р анги /Уран зохиол/
 • 11:20
  "Теле хичээл" 8-р анги /Хими/
 • 11:40
  "Теле хичээл" 8-р анги /Иргэний ёс зүйн боловсрол/
 • 11:50
  "Экологийн цаг" нэвтрүүлэг
 • 12:50
  "Байгаль эх хариуцлагатай уул уурхай" хэлэлцүүлэг Архангай аймаг
 • 13:30
  "Толь" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 14:00
  "Түүх 1 минут" нэвтрүүлэг
 • 14:15
  "Теле хичээл" 12-р анги /ЭЕШ-Математик/
 • 14:40
  "Теле хичээл" 12-р анги /ЭЕШ-Физик/
 • 15:00
  "Теле хичээл" 8-р анги /Уран зохиол/
 • 15:20
  "Теле хичээл" 8-р анги /Хими/
 • 15:40
  "Теле хичээл" 8-р анги /Иргэний ёс зүйн боловсрол/
 • 15:50
  "Байгаль эх хариуцлагатай уул уурхай" хэлэлцүүлэг Ховд аймаг
 • 16:30
  "Толь" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 17:00
  "Тавилан" нэвтрүүлэг
 • 18:00
  "Экологийн цаг-Страто" тойм
 • 19:00
  Бизнес толь
 • 19:30
  "Толь" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 20:30
  "Зүг заа" нэвтрүүлэг
 • 21:15
  "Golf and coffee" нэвтрүүлэг
 • 22:35
  "Хонины найр" МУСК
 • 00:25
  Бизнес толь
 • 00:55
  "Толь" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 01:55
  Эфир хаана

04-01

 • 08:00
  Шинэ өглөө эхлэл
 • 08:05
  "Толь" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 09:05
  Бизнес толь
 • 09:30
  "Байгаль эх хариуцлагатай уул уурхай" хэлэлцүүлэг Өвөрхангай аймаг
 • 10:00
  "Теле хичээл" 12-р анги /ЭЕШ-Хими/
 • 10:20
  "Теле хичээл" 12-р анги /ЭЕШ-Англи хэл/
 • 10:40
  "Теле хичээл" 12-р анги /ЭЕШ-Биологи/
 • 11:00
  "Теле хичээл" 8-р анги /Монгол хэл/
 • 11:25
  "Теле хичээл" 8-р анги /Биологи/
 • 11:45
  "Теле хичээл" 8-р анги /Орос хэл/
 • 12:05
  "Экологийн цаг" нэвтрүүлэг
 • 13:05
  "Эрэл" нэвтрүүлэг
 • 13:30
  "Толь" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 14:00
  "Теле хичээл" 12-р анги /ЭЕШ-Хими/
 • 14:20
  "Теле хичээл" 12-р анги /ЭЕШ-Англи хэл/
 • 14:40
  "Теле хичээл" 12-р анги /ЭЕШ-Биологи/
 • 15:00
  "Теле хичээл" 8-р анги /Монгол хэл/
 • 15:25
  "Теле хичээл" 8-р анги /Биологи/
 • 15:45
  "Теле хичээл" 8-р анги /Орос хэл/
 • 16:05
  "Амьдрах сайхан" нэвтрүүлэг
 • 16:30
  "Толь" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 17:00
  "Зүг заа" нэвтрүүлэг
 • 17:35
  "Төлөв" нэвтрүүлэг
 • 18:00
  "Экологийн цаг"нэвтрүүлэг
 • 19:00
  Бизнес толь
 • 19:30
  "Толь" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 20:30
  "Хандлага өөрчилсөн жилүүд" нэвтрүүлэг
 • 21:10
  "Ярилцах цаг" нэвтрүүлэг
 • 21:35
  "Гэрлэж амжаагүй явна" МУСК
 • 23:40
  Бизнес толь
 • 00:15
  "Толь" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 01:15
  Эфир хаана

04-02

 • 08:00
  Шинэ өглөө эхлэл
 • 08:05
  "Толь" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 09:05
  Бизнес толь
 • 09:35
  "Хэнийг ч ардаа бүү үлдээ" нэвтрүүлэг
 • 09:50
  "Амьдрах сайхан" нэвтрүүлэг
 • 10:20
  "Теле хичээл" 12-р анги /ЭЕШ-Нийгэм судлал/
 • 10:40
  "Теле хичээл" 12-р анги /ЭЕШ-Түүх/
 • 11:00
  "Теле хичээл" 8-р анги /Физик/
 • 11:20
  "Теле хичээл" 8-р анги /Нийгэм судлал/
 • 11:40
  "Теле хичээл" 8-р анги /Биеийн тамир/
 • 11:50
  "Экологийн цаг"нэвтрүүлэг
 • 12:50
  "Титэм нэвтрүүлэг
 • 13:30
  "Толь" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 14:00
  "Хэнийг ч ардаа бүү үлдээ" нэвтрүүлэг
 • 14:20
  "Теле хичээл" 12-р анги /ЭЕШ-Нийгэм судлал/
 • 14:40
  "Теле хичээл" 12-р анги /ЭЕШ-Түүх/
 • 15:00
  "Теле хичээл" 8-р анги /Физик/
 • 15:20
  "Теле хичээл" 8-р анги /Нийгэм судлал/
 • 15:40
  "Теле хичээл" 8-р анги /Биеийн тамир/
 • 15:50
  "Байгаль эх хариуцлагатай уул уурхай" хэлэлцүүлэг Дундговь аймаг
 • 16:30
  "Толь" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 17:00
  "Тавилан" нэвтрүүлэг
 • 18:00
  "Экологийн цаг" нэвтрүүлэг
 • 19:00
  Бизнес толь
 • 19:30
  "Толь" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 20:30
  "15 раунд" нэвтрүүлэг
 • 21:30
  "Бүрэн зураглал-Үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлт" нэвтрүүлэг
 • 00:30
  "Толь" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 01:30
  Эфир хаана

04-03

 • 08:00
  Шинэ өглөө эхлэл
 • 08:05
  "Бүрэн зураглал-Үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлт" нэвтрүүлэг
 • 11:05
  "Теле хичээл" 12-р анги /ЭЕШ-Газар зүй/
 • 11:25
  "Теле хичээл" 12-р анги /ЭЕШ-Орос хэл/
 • 11:45
  "Теле хичээл" 8-р анги /Үндэсний бичиг/
 • 12:05
  "Теле хичээл" 8-р анги /Газар зүй/
 • 12:25
  "Теле хичээл" 8-р анги /Англи хэл/
 • 12:45
  "Байгаль эх хариуцлагатай уул уурхай" хэлэлцүүлэг Булган аймаг
 • 13:30
  "Толь" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 14:00
  "Амьдрах сайхан" нэвтрүүлэг
 • 14:20
  "Теле хичээл" 12-р анги /ЭЕШ-Газар зүй/
 • 14:40
  "Теле хичээл" 12-р анги /ЭЕШ-Орос хэл/
 • 15:00
  "Теле хичээл" 8-р анги /Үндэсний бичиг/
 • 15:20
  "Теле хичээл" 8-р анги /Газар зүй/
 • 15:40
  "Теле хичээл" 8-р анги /Англи хэл/
 • 16:00
  "Эрэл" нэвтрүүлэг
 • 16:30
  "Толь" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 17:00
  "Тавилан" нэвтрүүлэг
 • 18:00
  "Экологийн цаг" нэвтрүүлэг
 • 19:00
  Бизнес толь
 • 19:30
  "Толь" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 20:30
  "Төлөв" нэвтрүүлэг
 • 21:10
  "Хүүхдийн хэрэглээ хамгаалагдах орчин" хэлэлцүүлэг
 • 22:40
  "Газар шороо" МУСК
 • 01:10
  Бизнес толь
 • 01:40
  "Толь" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 02:40
  Эфир хаана

04-04

 • 08:00
  Шинэ өглөө эхлэл
 • 08:05
  "Толь" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 09:05
  Бизнес толь
 • 09:35
  "Газар шороо" МУСК
 • 11:45
  "Экологийн цаг" нэвтрүүлэг
 • 12:45
  "Эрэл" нэвтрүүлэг
 • 13:05
  "Төлөв" нэвтрүүлэг
 • 13:35
  "15 раунд" нэвтрүүлэг
 • 14:20
  "Титэм" нэвтрүүлэг
 • 15:10
  "Хүүхдийн хэрэглээ хамгаалагдах орчин" хэлэлцүүлэг
 • 16:20
  "Загийн алим" МУСК
 • 18:00
  "Экологийн цаг" нэвтрүүлэг
 • 19:00
  Бизнес толь
 • 19:30
  "Толь" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 20:00
  "Амьдрах сайхан" нэвтрүүлэг
 • 20:30
  "100 асуулт нэвтрүүлэг
 • 21:50
  "Тавилан" нэвтрүүлэг
 • 22:35
  "Моторын дуу" МУСК
 • 00:45
  Бизнес толь
 • 01:15
  "Толь" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 01:45
  Эфир хаана

04-05

 • 08:00
  Шинэ өглөө эхлэл
 • 08:05
  "Толь" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 08:35
  Бизнес толь
 • 09:05
  "Моторын дуу" МУСК
 • 10:50
  "Экологийн цаг" нэвтрүүлэг
 • 12:00
  "100 асуулт нэвтрүүлэг
 • 13:10
  "Амьдрах сайхан" нэвтрүүлэг
 • 13:30
  "Төлөв" нэвтрүүлэг
 • 14:00
  "Тэсийн голын Монголчууд" баримтат кино
 • 15:00
  "Байгаль эх хариуцлагатай уул уурхай" хэлэлцүүлэг Баянхонгор аймаг
 • 15:55
  "15 раунд" нэвтрүүлэг
 • 16:40
  "Их замын тоос" МУСК
 • 18:10
  "Тавилан" нэвтрүүлэг
 • 19:00
  Бизнес толь
 • 19:30
  "Толь" мэдээллийн хөтөлбөрийн 7 хоногийн тойм
 • 20:30
  "УИХ-ын цаг" нэвтрүүлэг
 • 21:10
  "Бүрэн зураглал-Үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлт" нэвтрүүлэг
 • 00:10
  "Толь" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 01:10
  Эфир хаана

Олон Саналтай

IV/0120:00

C1

"Инээдээр дархлаагаа дэмжье" хошин урлагийнхны нэгдсэн онлайн тоглолт шууд

IV/0120:30

MovieBox

"Мэрилинтэй өнгөрүүлсэн 7 хоног (My Week With Marilyn)" УСК

IV/0118:35

МҮОНТ

Маск Продакшн: Инээдмийн хөтөлбөр