08-14

 • 01:20
  "Энэ өдөр" мэдээллийн хөтөлбөр /давталт /
 • 02:20
  Тоглолтын цаг
 • 05:00
  Тоглолтын цаг
 • 07:00
  "Энэ өдөр" мэдээллийн хөтөлбөр /давталт/
 • 08:00
  Дорнын зурлага
 • 08:05
  "Ном хурах цаг" нэвтрүүлэг
 • 08:30
  "Агафья" баримтат кино 1,2-р анги / давталт/
 • 09:30
  "Бурхан багш" ОАУСК 39, 40-р анги /Давталт /
 • 11:00
  "Beat The Champions" цэнгээнт нэвтрүүлэг /давталт /
 • 12:00
  "Эр зориг ба гоо үзэсгэлэн" ОАУСК 61,62-р анги /давталт /
 • 13:40
  "Оддын хаан" нэвтрүүлэг /давталт /
 • 14:40
  "Номын ертөнц" нэвтрүүлэг /давталт /
 • 15:20
  Тоо юу, сүлд үү?-Хорват "Плитвицийн нуурууд" /Давталт /
 • 16:20
  "АХА" цэнгээнт нэвтрүүлэг
 • 17:00
  "Фиксикүүд" хүүхэлдэйн кино
 • 17:20
  "Бурхан багш" ОАУСК 41,42-р анги
 • 19:00
  "XX-зууны начингууд" нэвтрүүлэг /6-р хэсэг давталт /
 • 21:00
  "Арт Гэр" үзүүлж байна
 • 21:30
  "Эр зориг ба гоо үзэсгэлэн" ОАУСК 63,64-р анги
 • 23:50
  "Тагнуулч аав" МУСК
 • 00:50
  "Энэ өдөр" мэдээллийн хөтөлбөр /давталт /
 • 01:50
  Тоглолтын цаг

08-15

 • 05:00
  Тоглолтын цаг
 • 07:25
  "Энэ өдөр" мэдээллийн хөтөлбөр / давталт /
 • 08:25
  Дорнын зурлага
 • 08:30
  "Ном хурах цаг" нэвтрүүлэг
 • 09:00
  "Боломж" нэвтрүүлэг
 • 09:20
  "Бурхан багш" ОАУСК 41,42-р анги /давталт /
 • 10:50
  Өдрийн мэнд нэвтрүүлэг
 • 11:00
  Энэ өдөр мэдээ
 • 11:10
  Тоо юу, сүлд үү? Испани "Ариун гэр бүлийн сүм" /шинэ /
 • 12:00
  "Эр зориг ба гоо үзэсгэлэн" ОАУСК 63,64-р анги /давталт/
 • 13:00
  Гадаад мэдээ
 • 13:20
  "Эр зориг ба гоо үзэсгэлэн" ОАУСК 63,64-р анги /үргэлжлэл/
 • 14:00
  "Оддын хаан" нэвтрүүлэг /давталт /
 • 15:00
  Энэ өдөр мэдээ
 • 15:10
  "Beat The Champions" цэнгээнт нэвтрүүлэг /давталт /
 • 16:00
  "Мөрөөдөл биелэдэг юм" нэвтрүүлэг /давталт /
 • 16:50
  "Өдрийн мэнд" нэвтрүүлэг
 • 17:00
  Энэ өдөр мэдээ
 • 17:10
  "Фиксикүүд" хүүхэлдэйн кино
 • 17:20
  "Бурхан багш" ОАУСК 43, 44-р анги
 • 19:00
  “Энэ өдөр” мэдээллийн хөтөлбөр
 • 20:00
  УИХ-ын цаг
 • 20:30
  Тоо юу, сүлд үү? Испани "Ариун гэр бүлийн сүм" /шинэ /
 • 21:30
  " Эр зориг ба гоо үзэсгэлэн" ОАУСК 65 ,66-р анги
 • 23:30
  "Аз жаргалын шок" МУСК
 • 01:00
  "Энэ өдөр" мэдээллийн хөтөлбөр /давталт /

08-16

 • 02:00
  Тоглолтын цаг
 • 05:00
  Тоглолтын цаг
 • 07:00
  “Энэ өдөр” мэдээллийн хөтөлбөр /Давталт /
 • 08:30
  Дорнын зурлага
 • 08:35
  "Ном хурах цаг" нэвтрүүлэг
 • 09:20
  "Бурхан багш" ОАУСК 43, 44-р анги /давталт /
 • 10:50
  Өдрийн мэнд нэвтрүүлэг
 • 11:00
  Энэ өдөр мэдээ
 • 11:10
  Тоо юу,сүлд үү? Вади Рам "Ангарагын цөл" /шинэ /
 • 12:00
  " Эр зориг ба гоо үзэсгэлэн" ОАУСК 65 ,66-р анги /давталт /
 • 13:00
  Гадаад мэдээ
 • 13:20
  " Эр зориг ба гоо үзэсгэлэн" ОАУСК 65, 66-р анги /үргэлжлэл/
 • 14:00
  "Оддын хаан" нэвтрүүлэг /давталт /
 • 15:00
  Энэ өдөр мэдээ
 • 15:10
  "Beat The Champions" цэнгээнт нэвтрүүлэг /давталт /
 • 16:00
  Номын ертөнц нэвтрүүлэг /давталт /
 • 16:50
  "Өдрийн мэнд" нэвтрүүлэг
 • 17:00
  Энэ өдөр мэдээ
 • 17:10
  "Фиксикүүд" хүүхэлдэйн кино
 • 17:20
  "Бурхан багш" ОАУСК 45,46-р анги
 • 19:00
  “Энэ өдөр” мэдээллийн хөтөлбөр
 • 20:30
  Тоо юу,сүлд үү? Вади Рам "Ангарагийн цөл" /давталт/
 • 21:30
  " Эр зориг ба гоо үзэсгэлэн" ОАУСК 67, 68-р анги
 • 23:30
  "Болсон явдал" МУСК

08-17

 • 01:20
  "Энэ өдөр" мэдээллийн хөтөлбөр /давталт /
 • 03:00
  Тоглолтын цаг
 • 05:00
  Тоглолтын цаг
 • 07:00
  “Энэ өдөр” мэдээллийн хөтөлбөр /давталт/
 • 08:30
  Дорнын зурлага
 • 08:35
  "Ном хурах цаг" нэвтрүүлэг
 • 09:00
  "Боломж" нэвтрүүлэг
 • 09:20
  "Бурхан багш" ОАУСК 45,46-р анги /давталт /
 • 10:50
  Өдрийн мэнд нэвтрүүлэг
 • 11:00
  Энэ өдөр мэдээ
 • 11:10
  Тоо юу, сүлд үү? "Дубай" /шинэ /
 • 12:00
  " Эр зориг ба гоо үзэсгэлэн" ОАУСК 67, 68-р анги /давталт/
 • 13:00
  Гадаад мэдээ
 • 13:20
  " Эр зориг ба гоо үзэсгэлэн" ОАУСК 67, 68-р анги /үргэлжлэл /
 • 14:00
  "Оддын хаан" нэвтрүүлэг /давталт /
 • 15:00
  Энэ өдөр мэдээ
 • 15:10
  "АХА" цэнгээнт нэвтрүүлэг /давталт/
 • 16:20
  "Ярьж буй хууль" нэвтрүүлэг
 • 16:50
  "Өдрийн мэнд" нэвтрүүлэг
 • 17:00
  Энэ өдөр мэдээ
 • 17:10
  "Фиксикүүд" хүүхэлдэйн кино
 • 17:20
  "Бурхан багш" ОАУСК 47, 48-р анги
 • 19:00
  “Энэ өдөр” мэдээллийн хөтөлбөр
 • 20:30
  Тоо юу, сүлд үү? "Дубай" /давталт /
 • 21:00
  "Арт Гэр"- үзүүлж байна
 • 21:30
  "Эр зориг ба гоо үзэсгэлэн" ОАУСК 69,70-р анги
 • 23:00
  "Биелэгдэшгүй төлөвлөгөө" МУСК

08-18

 • 01:40
  "Энэ өдөр" мэдээллийн хөтөлбөр /давталт /
 • 02:00
  Тоглолтын цаг
 • 05:00
  Тоглолтын цаг
 • 07:00
  “Энэ өдөр” мэдээллийн хөтөлбөр /давталт/
 • 08:30
  Дорнын зурлага
 • 08:35
  "Ном хурах цаг" нэвтрүүлэг
 • 09:00
  "Боломж" нэвтрүүлэг
 • 09:20
  "Бурхан багш" ОАУСК 47, 48-р анги /давталт /
 • 10:50
  Өдрийн мэнд нэвтрүүлэг
 • 11:00
  Энэ өдөр мэдээ
 • 11:10
  Тоо юу, сүлд үү? "Мозамбик" /шинэ /
 • 12:00
  "Эр зориг ба гоо үзэсгэлэн" ОАУСК 69, 70-р анги /давталт /
 • 13:00
  Гадаад мэдээ
 • 13:20
  "Эр зориг ба гоо үзэсгэлэн" ОАУСК 69,70-р анги /үргэлжлэл /
 • 14:00
  "Оддын хаан" нэвтрүүлэг /давталт /
 • 15:00
  Энэ өдөр мэдээ
 • 15:10
  Спортын цаг
 • 16:50
  "Өдрийн мэнд" нэвтрүүлэг
 • 17:00
  Энэ өдөр мэдээ
 • 17:10
  "Фиксикүүд" хүүхэлдэйн кино
 • 17:20
  "Бурхан багш" ОАУСК 49,50-р анги
 • 19:00
  “Энэ өдөр” мэдээллийн хөтөлбөр
 • 20:30
  Тоо юу, сүлд үү? "Мозамбик" /давталт /
 • 21:30
  "Эр зориг ба гоо үзэсгэлэн" ОАУСК 71,72-р анги
 • 23:30
  "Эцсийн хүсэл" МУСК

08-19

 • 01:20
  "Энэ өдөр" мэдээллийн хөтөлбөр /давталт /
 • 02:20
  Тоглолтын цаг
 • 05:00
  Тоглолтын цаг
 • 07:00
  “Энэ өдөр” мэдээллийн хөтөлбөр /давталт/
 • 08:30
  Дорнын зурлага
 • 08:35
  "Ном хурах цаг" нэвтрүүлэг
 • 09:00
  "Боломж" нэвтрүүлэг
 • 09:20
  "Бурхан багш" ОАУСК 49,50-р анги /давталт /
 • 10:50
  Өдрийн мэнд нэвтрүүлэг
 • 11:00
  Энэ өдөр мэдээ
 • 11:10
  Тоо юу, сүлд үү? "Альпийн нуруу" /шинэ /
 • 12:00
  "Эр зориг ба гоо үзэсгэлэн" ОАУСК 71,72-р анги /давталт /
 • 13:00
  Гадаад мэдээ
 • 13:20
  "Эр зориг ба гоо үзэсгэлэн" ОАУСК 71,72-р анги /үргэлжлэл /
 • 14:00
  "Оддын хаан" нэвтрүүлэг /давталт /
 • 15:00
  Энэ өдөр мэдээ
 • 15:10
  Спортын цаг
 • 16:50
  "Өдрийн мэнд" нэвтрүүлэг
 • 17:00
  Энэ өдөр мэдээ
 • 17:10
  "Фиксикүүд" хүүхэлдэйн кино
 • 17:20
  "Бурхан багш" ОАУСК 51,52-р анги
 • 19:00
  “Энэ өдөр” мэдээллийн хөтөлбөр
 • 20:30
  Тоо юу, сүлд үү? "Альпийн нуруу" /давталт /
 • 21:00
  "Дотно сэдэв" нэвтрүүлэг
 • 21:40
  "Эр зориг ба гоо үзэсгэлэн" ОАУСК 73,74-р анги
 • 23:40
  "Үргээлэг" МУСК

08-20

 • 01:20
  "Энэ өдөр" мэдээллийн хөтөлбөр /давталт /
 • 02:10
  Тоглолтын цаг
 • 05:00
  Тоглолтын цаг
 • 06:50
  "Энэ өдөр" мэдээллийн хөтөлбөр /давталт/
 • 08:20
  Дорнын зурлага
 • 08:25
  "Ном хурах цаг" нэвтрүүлэг
 • 09:00
  "Цаатан бүсгүйчүүд" баримтат кино
 • 09:30
  "Бурхан багш" ОАУСК 51,52-р анги /давталт /
 • 11:00
  "Гарц" нэвтрүүлэг
 • 11:40
  "Шимизүгийн цаг" хоолны нэвтрүүлэг
 • 12:00
  "Эр зориг ба гоо үзэсгэлэн" ОАУСК 73 ,74-р анги /давталт /
 • 13:40
  Хөгжмийн завсарлага
 • 14:00
  "Оддын хаан" нэвтрүүлэг /давталт /
 • 15:30
  "Гүндүүгүй яриа" нэвтрүүлэг /давталт /
 • 16:00
  Хөгжмийн завсарлага
 • 16:20
  "Дотно сэдэв" нэвтрүүлэг /давталт/
 • 17:00
  "Фиксикүүд" хүүхэлдэйн кино
 • 17:20
  "Бурхан багш" ОАУСК 53, 54-р анги
 • 19:00
  “Энэ өдөр” мэдээллийн хөтөлбөр
 • 20:30
  "Зөөдөл" нэвтрүүлэг
 • 21:00
  "Мөрөөдөл биелэдэг юм" нэвтрүүлэг
 • 21:40
  "Эр зориг ба гоо үзэсгэлэн" ОАУСК 75, 76-р анги
 • 23:40
  "Сарны гөлөг" МУСК

08-21

 • 01:20
  "Энэ өдөр" мэдээллийн хөтөлбөр /давталт /
 • 02:20
  Тоглолтын цаг
 • 05:00
  Тоглолтын цаг
 • 07:00
  "Энэ өдөр" мэдээллийн хөтөлбөр /давталт/
 • 08:00
  Дорнын зурлага
 • 08:05
  "Ном хурах цаг" нэвтрүүлэг
 • 08:30
  "Агафья" баримтат кино 1,2-р анги / давталт/
 • 09:30
  "Бурхан багш" ОАУСК 53, 54-р анги /давталт/
 • 11:00
  "Beat The Champions" цэнгээнт нэвтрүүлэг /давталт /
 • 12:00
  "Эр зориг ба гоо үзэсгэлэн" ОАУСК 75, 76-р анги /давталт /
 • 13:40
  "Оддын хаан" нэвтрүүлэг /давталт /
 • 14:40
  "Номын ертөнц" нэвтрүүлэг /давталт /
 • 15:20
  "Шимизүгийн цаг" хоолны нэвтрүүлэг
 • 15:35
  "Эрүүл мэндийн төлөө 90 жил" нэвтрүүлэг /Булган аймаг хутаг өндөр сум / давталт
 • 16:20
  "АХА" цэнгээнт нэвтрүүлэг
 • 17:00
  "Фиксикүүд" хүүхэлдэйн кино
 • 17:20
  "Бурхан багш" ОАУСК 55-р анги
 • 18:10
  "Сарны гөлөг" МУСК
 • 19:40
  "Ёохор" наадам нэвтрүүлэг
 • 20:10
  Тоо юу, сүлд үү? Испани "Ариун гэр бүлийн сүм" /шинэ /
 • 21:00
  "Цаатан бүсгүйчүүд" баримтат кино /давталт/
 • 21:30
  "Эр зориг ба гоо үзэсгэлэн" ОАУСК 77,78-р анги
 • 23:50
  "Амьдрал төсөл" МУСК
 • 01:30
  "Энэ өдөр" мэдээллийн хөтөлбөр /давталт /
 • 01:50
  Тоглолтын цаг

Олон Саналтай

VIII/1519:20

C1

"Үүргэвчтэй аялал" Аялалын нэвтрүүлэг /France2/

VIII/1511:10

TV9

Тоо юу, сүлд үү? Испани "Ариун гэр бүлийн сүм" /шинэ /

VIII/1514:30

MN25

"Танайд хоноё"